ادوات تکمیل چاه-Packer Fluid و Travel Joint

9 خواندن ثانیه
0
67
ادوات تکمیل چاه-Packer Fluid و Travel Joint

PACKER FLUID

در رشته های تکمیلی توپک دار ، فضای بالای توپک تا زیر TUBING HANGERرا توسـط آب بـا PH بالا (PH – ۱۰ – ۱۱) یا محلولی از گازوئیل و مواد ضدخورگی ( PACKER FLUID) پر می کند و چنانچه نیـاز باشـد تـا فیلمی از مواد ضدخوردگی درون لوله ها ایجاد شـود بـا قـرار دادن شـیر تزریـق در SIDE POCKET MANDREL و پمپ از این مواد از تمامی مسیر محافظت می کنند.

TRAVEL JOINT

قطعه ای است که در مسیر یک رشته لوله مغزی معمولاً در بالای PACKERقرار می گیرد . این وسـیله به گونه ای طراحی شده است که تغییرات طولی رشته لوله مغزی را در اثر گرما یا با حرکت کـشویی جبـران کند . هنگام قرار دادن آن در بین لوله های مغزی آن را کاملاً به حالت باز درآورده و پین های آن را در جای مربوطه قرار می دهند . پس از نصب توپک پین ها را با وزنی که روی آن قرار مـی دهنـد ، شکـسته و لولـه کشویی را به حالت نیمه باز درمی آورند.
تغییرات فشار ، حرارت و دانسته سیال درون و بیرون رشته لوله مغزی می تواند باعث خم شدگی لوله مغـزی شود . اگر لوله های مغزی نتوانند آزادانه حرکت کنند ، بلند یا کوتاه شدن رشته تکمیلی سبب ایجاد نیروهـای فشاری یا کششی در لوله های مغزی می شود که این نیروها به نوبه خود مـی تواننـد باعـث ایجـاد تغییـرات دائمی در رشته لوله های مغزی گردد.
لوله کشویی به منظور ارائه روشی برای حل مشکلات مربوط به انقباض و انبساط لوله های مغزی در چاههای تولیدی ، تزریقی ، توسعه و گسترش پیدا کرد . لوله های کشویی به گونه ای طراحی شده انـد کـه در رشـته لوله‌های مغزی جای گیرند و همراه با پکر و سایر تجهیزات کنترل ردون چاهی به درون چاه فرستاده شوند تا بعد از اینکه در وضعیت آماده بکار درآمدند نوسانات ناشی از انبساط و انقباض لوله های مغزی را خنثی نمایند . طول مطلوب لوله کشویی براساس شرایط چاه و عمق و اندازه لولـه هـای مغـزی و تغییـرات درجـه حـرارت مشخص می شود.


تهیه و تنظیم: حسنعلی ریاضی پور


ادوات تکمیل چاه

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *