ایزولاسیون مکانیکی و فرآیندی

1 دقیقه خواندن
2
2,237

تعاريف

(Double Double Block & Bleed (DDBB:
این روش ایزولاسیون با بستن چهار ولو روی یک مسیرلوله که میانشان یک ولو تخلیه بازقرار دارد انجام می پذیرد(دوتا Double Block & Bleed)

(Double Block & Bleed (DBB:
این روش ایزولاسیون با بستن دو ولو روی یک مسیرلوله با یک ولو تخلیه باز میان آنها انجام می پذیرد.

انواع ایزولاسیونهای مکانیکی يا فرآيندي:

۱-جداسازی فیزیکی
۲-استفاده از صفحه ی قطع کننده جریان (spade يا Blind يا Spectacles blind)
۳-بستن دو ولو در یک مسیر و باز نگهداشتن یک شیر تخلیه ما بین آنها
۴-بستن دو ولو در یک مسیر
۵-بستن یک ولو
۶-استفاده از استاپرمانند مانع یخی(Ice Plug) یا پیگ مخصوص(Special Locking pig)

Line blind

 

Spectacle blind

Blind flange

قاعده ی کلی برای انتخاب نوع درست ایزولاسیون:

۱-همه ايزولاسيون ها بسته به نوع فعاليتشان توسط استاندارد محلي يا استانداردهاي بين الملي اجرا مي شوند.
منابع انر‍ژي عبارت است از:
سيال
مكانيكال
الكتريكال

۲-نيروي سيال
نيروي سيال ممكن است شامل موارد ذيل باشد:
گاز تامين كننده سوخت براي توربين هاي گازي و يا برنر ها
بخار
جريان هاي فرآيندي
Air supply
Hydraulic fluid
Auxiliary lubricating oil pumps

در اين ايزولاسيون(سيال) شيرها بصورت بسته در لاين تغذيه نيروي سيال قفل مي شود.اغلب شير هاي بسته جهت ايزولاسيون تجهيزات مورد استفاده قرار مي گيرد.

انواع ايزولاسيون

انواع ايزولاسيون عبارت است از:

Positive isolation
Double block and bleed valves
Double block valves
Single block valve

Positive isolation

تنها مي توان Positive isolation لاين سيال را توسط موارد ذيل انجام داد:

يك blind مساوي سايز و فشار اسمي لاين ميان فلنج لاين قرار دهيم.

قسمت bind ، spectacle blind را جهت بستن لاين مورد استفاده قرار مي دهيم.

فتينگ هاي لاين از قبيل شير،اسپول ،اتصال انبساطي(expansion joint ) را بر مي داريم و سپس از يك فلنج كور در قسمت تغذيه استفاده مي كنيم (disconnection)

Blinding

انواع Blind مورد استفاده عبارت است از:
Line blinds
Spectacle blinds
Wedge blinds
Blind flanges

قاعده ی کلی برای انتخاب نوع درست ایزولاسیون:

برای کارهای با شعله ی باز روی خطوط لوله یا دیگر تجهیزات, جداسازی فیزیکی یا استفاده از صفحه ی جداکننده الزامی است.

برای ورود به مخازن, استفاده از صفحه ی جداکننده یا جداسازی فیزیکی برروی فلنج های ورودی وخروجی مخازن الزامی است.

برای هرنوع فعالیت روی سیستم های هیدروکربن پرخطر یا سیستم های دارای فشاربالا, دمای بالا یا دارای مقادیرمواد سمی , جداسازی فیزیکی یا استفاده از صفحه ی جداکننده يا DBB )Double block and bleed)توصيه مي شود.

برای سیال های کم خطر مانند آب یا سیال هیدرولیکی , ممکن است بستن ولو کفایت کند اما همان سیستم دردما یا فشاربالا نیاز به ایزولاسیون مطمئن تری دارد.

هیچ فلنجی نباید بازشود مگراینکه قبل ازآن سیستم بی فشارشده , تخلیه توسط ولوهای مخصوص انجام شده و از ایزولاسیون اطمینان حاصل گردد.

تاحدامکان , ایزولاسیون به گونه ای ایمن انجام پذیرد که درصورت وارد سرویس شدن سیستم های همجوار و مرتبط , مشکلی برای تعمیر یا خط لوله ای که ایزوله شده , ایجاد نشود.

برای ایزولاسیون سیستم خطوط لوله ای که به یک دستگاه دوار متصل است , تاکید می شود, ایزولاسیون برقی پیش از ایزولاسیون مکانیکی انجام گیرد. برای برداشتن ایزولاسیون , نخست ایزولاسیون مکانیکی برداشته شده سپس ایزولاسیون برقی برداشته شود.

برای ایزولاسیون خط لوله ای که استفاده از صفحه ی جداکننده ی ( blind\spade )غیرممکن باشد, از سیستم ایزولاسیون  (Double-Double Block and Bleed(DDBB استفاده می شود.

تا حد امكان از شير هاي كه از راه دور كنترل مي شوند جهت ايزولاسيون استفاده ننماييد،اگر هيچ شير ديگري وجود نداشته باشد ، سیستم الکتریکی به حرکت در آورنده ی شير را ایزوله کنید و درصورتیکه شير با نیروی سیال یا هوا بازیا بسته می شود ( مانند ESDV ياXV ) می بایست سیستم فعال کننده ی شير(actuator)ایزوله و به صورت فیزیکی جداسازی شود.

تكنيك هاي پيشنهادي

به عنوان یک اصل کلی , هرگاه بخواهیم برروی یک خط فرآیندی یا یک مخزن عملیات ایزوله سازی را انجام دهیم ، جهت اولين بازکردن فلنج یا فيتينگ در محدوده ايزوله ،می بایست درحضو راپراتور واحد انجام پذیرد. بعلاوه دستورالعمل های ایمنی ذیل می بایست موردتوجه قرارگیرد:

الف- آماده سازی:

هرگونه فعالیتی که نیازمند ایزولاسیون , پروسس و یا مکانیکال باشد, می بایست تحت سیستم مجوزکارانجام پذیرد.

یک(as-built P&ID ) مارک شده با در نظرگرفتن آخرین اصلاحات که نشان دهنده ی مواضع ایمنی ایجاد شده برای انجام ایزولاسیون باشد می بایست به مجوزاصلی تکمیلی ایزولاسیون پروسس و مکانیکی پیوست باشد. و همچنين بايد يك Blind List ضميمه P&ID مارك شده باشد.

زمانی که ناچارید از ایزولاسیون غیراستاندارد استفاده نمایید , باید یک دستورالعمل ویژه آماده نموده و آنرا به اطلاع کارکنان در محل رسانده و در دسترس قرارداد.

توجه!
منظوراز ایزولاسیون غیراستاندارد اینست که مثلا براساس دستورکار باید در جایی ازصفحه ی جداکننده(Blind/spade (استفاده نمود اما به دلیل عدم امکان به ناچار از ایزولاسیون ديگري استفاده می شود یا امکان استفاده ازصفحه ی جداکننده ی با ضخامت مناسب نیست و از یک صفحه جداکننده موقت برای گونه ای از فعالیت که کم خطرباشد استفاده کرد. بنابراین کلمه ی غیراستاندارد دلیل برغیرایمن بودن نیست فقط ایزولاسیون مطابق دستورکار نشده است ولی ایزولاسیون جایگزین نیز درصورت رعایت دستورکار جدید تعریف شده برای آن , ایمن می باشد

انجام ایزولاسیون:

مي بايست ونت يا درين در جايي قرار بگيرد كه از تخليه كردن مناسب سيال يا ونت كردن گازهاي سنگينتر از هوا در حالت امن اطمينان حاصل شود.
لاين هاي كه حفاظت كاتديك مي شود بايد جهت جلوگيري از امكان جرقه زدن ،قبل از جداكردن لاين ايزولاسيون الكتريكال از منبع قدرت صورت بگيرد.
مي بايست يك پارچگي ايزولاسيون قبل از هرگونه جدايش لاين ثابت شده باشد(تست نشتي)
مي بايست احتمال خطر نسبت به متلاشي شدن مخازن كم فشار تحت شرايط خلاء مورد برسي قرار گيرد(Steam Cleaning،افت دما،…)

شناخت ايزولاسيون

همه ابزار ايزولاسيون كه مورد استفاده قرار مي گيرند مخصوصا شير ها داراي Tag(برچسب) مي باشند.

مي بايست حداقل در برچسب، شماره تاييديه مجوز كار ايزولاسيون،تاريخ ايزولاسيون،و همچنين اسم شخص مسئول ايزولاسيون قيد گردد.

مي بايست شيرها جهت جلوگيري از عمليات سهوي قفل شود.

اگر ايزولاسيون تجهيزي براي مدت طولاني نگهداشته شود(به طور نمونه بيشتر از يك ماه)،سراسر ايزولاسيون مي بايست بطور هفتگي برسي شود جهت اينكه اطمينان پيدا كنيم كه اين ايزولاسيون مختل نشده است و همچنين بايد تاريخ و زمان تائيد برسي اين ايزولاسيون ثبت شود
برچسب اخطار ايزولاسيون بايد بر روي شير خواه اين شير قفل باشد يا نه نصب شود و همچنين اين برچسب در نقاط ايزولاسيون و جاييكه از هر منبع قدرت قطع مي باشد قرار مي گيرد براي مثال در جاييكه لاين hydraulic supply عمل كننده شير كنترل جدا مي شود بايد نصب كرد.

شير هاي MOV(شير هاي كه با موتور عملياتي مي شوند)از قبيل Rotork Valveجهت ايزولاسيون بايد تامين كننده برق آنها ايزوله شود
الزام آور است كه براي شير هاي كه با هواي ابزار دقيق عمل مي كنند كه بعد از ايزولاسيون اين شير، تيوپ هواي تغذيه كننده به عمل كننده يا ديافراگم بصورت فيزيكي جدا شود و همچنين مي بايست هر دوي شير ايزوله شده و تيوب جداشده برچسبي جدا و آشكار داشته باشند.

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

2 نظرات

 1. بهنام باصر

  می 18, 2019 at 4:45 ق.ظ

  سلام، با تشکر از توضیحات خوب و کاملتون…فقط لطفا امکانش هست که مرجع ماتریس هایی که در انتهای مطلب گذاشته شده رو هم بفرمایید؟

  پاسخ

 2. mehdi

  می 17, 2020 at 12:24 ب.ظ

  سلام وقت بخیر
  مطلب مفیدی بود
  فقط لطفا منبع رو هم ذکر کنید ممنون میشم.

  پاسخ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *