رشته تکمیلی زنده سازی(Kick Off Completion)

58 خواندن ثانیه
0
1,675
رشته تکمیلی زنده سازی(Kick Off Completion)

رشته تکمیلی زنده سازی(KICK OFF COMPLETION)

اساساً طراحی رشته تکمیلی KICK OFF خاص چاه هایی است که فشار ستون سیال تولیـدی نزدیـک بـه فـشار مخزن یا بیشتر از آن می باشد هرگاه فشار مخزن نتواند بر ستون سیال تولیدی فائق شود یا این اختلاف فشار منجر به تولید با دبی کم گردد ناگزیراز لوله مغزی استفاده نموده و با پمپاژ گاز از طریق این رشته و سبک کردن ستون و تولیـد از فضای حلقوی این مشکل را حل می نمایند . گاز بعد از پمپاژ از جایگاه جانبی شیر فرازآوری خارج شـده و اقـدام بـه سبک کردن ستون سیال می کند البته باید توجه نمود که کم شدن قطر حرفه تولید که بر اثر راندن این گونه رشته ها ایجاد می شود خود باعث افزایش سرعت سیال شده و فرصت کمتری به سیال جهت از دست دادن گاز محلول در خود را می دهد . بدیهی است بکار بردن چند جایگاه جانبی شیر فـراز آوری (SIDE POCKET MANDREL) در رشته زنده سازی پمپاژ گاز را از اعماق مختلف امکان پذیر می سازد و در آینده چاه نیاز به تعمیر جهت تعمیق رشته زنده سازی را از بین می برد. چنانچه بخواهید از جایگاه جانبی شیر فرازآوری جهت زنده سازی استفاده کنید بایستی در حین راندن رشته از دامی استفاده نمایید.

متعلقات رشته تکمیلی زنده سازی KICK OFF:

در این تکمیل قطعات به ترتیب از پایین به بالا عبارتند از :
۱٫کفشک قاطری (MULE SHOE)
NO GO NIPPLE) .2)
3.جایگاه نصب شیر تزریق و فراز آوری (SIDE POCKET MANDREL)
4.لوله مغزی
۵٫ تبدیل دو سر پین (SWAGE OR DOUBLE PIN)
6.آویزه لوله مغزی (TUBING HANGER)

نحوه راندن رشته تکمیلی زنده سازی KICK OFF:

پس از پایان حفاری و حصول اطمینان از صحت عملیات ، جهت راندن رشته تکمیلی زنده سازی به ترتیب ذیل عمـل کنید:
۱٫ابتدا کلیه قطعات رشته تکمیلی از نظر طول قطر بیرونی و درونی ، وزن ، سالم بودن رزوه ها مورد بـازبینی و بازرسی دقیق قرار دهید.
۲٫کفشک قاطری : این قطعه توسط شرکتهای سازنده تولید می شود.
بلند بودن کفشک دو مزیت دارد :
الف – در کار چاه پیمایی (WIRE LINE OPERATION) سبب می گردد که اپراتور به راحتی عمق کفشک را از NO GO NIPPLEانتهای لوله مغزی تشخیص داده و دچار اشتباه نگردد.
ب – در هنگام نصب کفشک و راندن رشته تکمیلی ، کفشک براحتـی در میـز دوار قـرار گرفتـه و بـا اعمـال گـشتاور(MAKE UP TORQUE) مناسب در جای خود قرار می گیرد .

دستور ساخت :

یک تکه از لوله “۷/۸، ۲ را از سر (BOX) به طول بیشتر از ۲متر برش داده و لبه بریـده شـده را بـه گونــــه ای پرداخت کنید که مناسب کار چاه پیمایی باشد . دهانه خروجی کفشک بایستی کاملاً صیقلی شده و با قوس مناسبی بـه سمت داخل پرداخت شود . بطوریکه سیم چاه پیمایی را دچار خراش نکند.

NO GO LANDING NIPPLE) .1) به همراه پلاگ درون آن و یک شاخه لولـه مغـزی در سـطح آزمایش فشار شوند سپس روی کفشک قاطری بسته شده و در چاه رانده شود.

۲٫فضای بالای بلاگ را با HI VIS CMC PILL با ویسکوزینه قیف ۱۲۰ ثانیه به بـالا پـر نماییـد تـا در بازیافت پلاگ دچار مشکل نشوید.

۳٫چنانچه در رشته زنده سازی از SPMاستفاده شود ابتدا جـایگزین شـیر فـرازآوری )دامـی( را درون جایگـاه جانبی نصب نموده و با بستن یک شاخه لوله مغزی روی آن پس از تست در چاه رانده شود.

۴٫هر ۳۰ تا ۴۰ شاخه یکبار لوله های مغزی را پر از سیال حفاری نمایید و همزمان تست فشار را انجام دهید.
در صورت عدم تست مناسب شاخه های معیوب را پیدا نمایید و از چاه خارج نمایید .

۵٫آویزه لوله مغزی همراه تبدیل دو سر پین روی شاخه آخر بـسته و توسـط یـک شـاخه لولـه مغـزی مناسـب(LANDING JIONT) درون چاه رانده شود.

۶٫شاخه لوله مناسب (LANDING JOINT) را طوری انتخاب کنید که ۱٫۵ تا ۲ متـر بلنـدتر از فاصـله TUBING HEAD SPOOL تا لبه میز دوار باشد شاخه فوق الذکر را با اعمال گـشتاور (MAKE UP TORQUE) کمتر از بقیه STRING و با آچار زنجیر به آویزه لوله مغزی متصل کنید و به آرامـی رشته را پایین برده تـا TUBING HANGER روی TUBING HEAD SPOOLقـرار گیـرد
(توجه : در عبور از B.O.Pدقت کنید رشته در وسط قرار گرفته باشد تا لاستیک های نشت بند کننده روی TUBING HANGERبرا اثر برخورد با B.O.Pآسیب نبیند).

TOP RAMS .7 را بسته و فضای بین RAMS و TBGHGR را تست فشار نمایید.

۸٫تست نهایی فشار را انجام دهید در صورت خوب بودن تست ، شاخک های اطراف آویزه مغزی را محکم بسته و شاخه LANDING JOINT را BACK OFF کنید و از چاه خارج نمایید.

۹٫شیر دوطرفه (TWO WAY)را درون آویزه مغزی قرار دهیـد و بـا ۱۰۰۰ پـام فـشار آن را تـست کنیـدتوسط گروه (WELL HEAD) با بستن BLIND RAMS این فضا را تست کنید.

۱۰٫شیرهای فورانگیر را پایین آورده و تاج چاه را برپا کنید.

۱۱٫در تمامی مراحل بالا گردش آرام گل از دهانه چاه انجام شود و مرتب چاه را پر کنید.

۱۲٫پس از برپاکردن تاج چاه شیر دوطرفه را از آویزه لوله مغزی خارج کنید.

۱۳٫دامــی درون SIDE POCKET MANDREL را بیــرون آورده و شــیرفراز آوری را توســط ابــزار مخصوص در جای خود نصب کنید (این عمل در آینده توسط بهره برداری انجام می شود).

تهیه و تنظیم: حسنعلی ریاضی پور


عملیات راندن رشته های تکمیلی (Completion String)

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *