رشته تکمیلی زنده سازی(Kick Off Completion)

رشته تکمیلی زنده سازی(KICK OFF COMPLETION) اساساً طراحی رشته تکمیلی KICK OFF خاص چاه هایی است که فشار ستون سیال تولیـدی نزدیـک بـه فـشار مخزن یا بیشتر از آن می باشد هرگاه فشار مخزن نتواند بر ستون سیال تولیدی فائق شود یا این اختلاف فشار منجر به تولید با دبی کم گردد ناگزیراز لوله مغزی … ادامه خواندن رشته تکمیلی زنده سازی(Kick Off Completion)