رشته تکمیلی گازی و نفتی محافظ و نحوه راندن آن

1 دقیقه خواندن
0
116
رشته تکمیلی گازی و نفتی محافظ و نحوه راندن آن

رشته تکمیلی گازی و نفتی محافظ

این نوع تکمیل خاص چاه هایی است که سیال تولیدی آنها حاوی H2S یا CO2 و یا اینکه چاه گازی است می باشد.
در واقع هدف از راندن این گونه رشته تکمیلی حفاظت از لوله های جداری می باشد. بدیهی اسـت کـه ایـن لولـه هـا غیرقابل تعویض و تعمیر بوده و عمر یک چاه بستگی به استقامت و تداوم این لوله ها دارد . H2S و CO2 در شـرایط مخزن به صورت محلول می باشند اما در شرایط تولید با افت فشار و دما در اثر تولید ، این گازها آزاد شده و با رطوبـت موجود تشکیل اسید داده و باعث خوردگی شدید می شوند. بکار بردن لوله های مغزی و تجهیـزات درون چـاهی ضـد خوردگی تا حد زیادی نیاز چاه به تعمیر را به تعویق می اندازد.
چنانچه از شیر درون چاهی در SIDE POCKET MANDRELاستفاده شود می توان از فضای حلقوی مواد
ضدخوردگی را درون فضای حلقوی پمپ نمود . این مواد از طریق شیر تزریق بصورت فیلم نازکی روی سـطح داخلـی لوله های مغزی نشسته و از تماس مستقیم سیالات تولیدی چاه با لوله ها جلوگیری می نمایند . این تکنیـک چنانچـه بصورت مستمر انجام شود احتمال خوردگی را به کمترین حد می رساند . البتـه ایـن سیـستم در محـدوده فـشاری تـا ۵۰۰۰ PSI جواب می دهد و چنانچه فشار مخزن و چاه بالا باشد باید هر چند وقت یکبار مواد ضـدخوردگی در چـاه تزریق شود سپس مجدداً چاه جریان داده شود.

آرایش رشته تکمیلی محافظ

آرایش فوق از پایین به بالا عبارتند از:

” MULE SHOE OR RE-ENTRY GUIDE SHOE
” NO GO LANDING NIPPLE
” PERFORATED PUP JIONT
” LANDING NIPPLE
” MILL OUT EXTENSION
” PERMANENT PACKER & SEAL UNIT
” 1 JOINT TUBING
” S.S.D
” 1 JT TUBING
” SIDE POCKET MANDREL
” 1 JIONT TUBING
” TRAVEL JIONT
” SEVERAL TUBING AS PROGRAM
” FLOW COUPLING
” 3 SV LANDING NOPPLE
” FLOW COUPLING
” 4 – ۶ JIONTS TUBING W/FLUTED COUPLING & FLUTED ADAPTOR
” CONTROL LINE & SWAGE & BAND STRAP & CLAMPS
” FLUTED ADAPTOR
” TUBING HANGER

نحوه راندن رشته تکمیلی محافظ :

MULE SHOE .1 را زیرNO GO بسته و ضمن قرار دادن پلاگ در NO GO پس از تست و اطمینان از سالم بودن مجموعه را به همراه PERFORATION JIONTدر چاه برانید. (پلاگ را از NO GOخارج نمایید).

۲٫پستانک نارونده بالای PERFORATION JIONTرا تست کرده به همراه پلاگ و در چاه برانید.

۳٫پکر و متعلقات پکر را با احتیاط لازم در چاه برانید . فضای بالای Tailپکر از پیل غلیظ پر شود تا در بازیافت نهایی پلاگ دچار مشکل نشوید.

۴٫یک شاخه لوله روی SSD بسته و ضمن مسدود کردن مجموعه را تست نموده و سپس در پروفایل SSD پلاگ قرار داده و دوباره تست را انجام دهید در صورت سالم بودن SSD را با پلاگ و در حالیکه SSD باز است در چاه برانید.
۵٫چنانچه بخواهید در حین راندن هر ۲۰تا ۳۰شاخه یکبار تست فشار انجام دهید باید SSDرا در حالت باز قرار داده و دورن پروفایل SSD نیز توسط پلاگ مسدود شود. توصیه می شود در صورت باز بودن SSD درون NO GO زیر پکرپلاگ گذاشته نشود تا در صورتی که چاه فوران نمود و ناچار به BULL HEAD شدید فشار منجر به ست شدن پکر نشود.

SIDE POCKET MANDREL .6را در سطح تست نموده سپس در چاه برانید. بین هر دو وسیله مهم در رشته تکمیلی راندن یک شاخه لوله مغزی توصیه می شود این امر برای اپراتور وایرلاین( WIRE LINE OPRATOR) جهت SPACE OUT بسیار مهم می باشد و باعث می شود که BHA مربوط به وایر لاین در این فضاها قرار گرفته و از آسیب به قطعات مهم جلوگیری نماید .

۷٫لوله کشویی را در سطح آزمایش فشار نموده و پین های آن را در جای خود نصب نموده ، سپس در حالت کاملاً باز آن را در چاه برانید (STROKE آن را اندازه گیری کنید) توصیه می شود کلیه پین های آن را نصب کنید چون به اندازه کافی وزن در بالای لوله کشویی جهت بریدن پین ها موجود است.

۸٫بقیه لوله ها را طبق برنامه در چاه برانید.

۹٫هر۳۰ تا ۴۰ شاخه یک بار مجموعه را توسط سیال مناسب پر نموده و آزمایش فشار را انجام داده تا از صحت رشته تکمیلی مطمئن شوید.

۱۰٫در صورت استفاده از ، ۳ SVجایگاه نصب شیر ایمنی را به همراه دامی ، ضن متصل کردن کنترل لاین در چاه برانید .

۱۱٫از این مرحله به تعد مانند راندن رشته تکمیلی حومه شهری عمل کنید و کنترل لاین را توسط CLAMP BAND STRAPبه خوبی مهار کنید و طبق برنامه همراه با لوله ها در چاه برانید .

T.HANGER .12را روی لوله ها ببندید و کنترل لاین را تا ۳تا ۴دور زیر آویزه مغزی پیچانده و توسط SWAGE آن را به آویزه مغزی متصل کنید و سپس اتصال SWAGEرا مجدداً با فشار مورد نیاز تست کنید.

۱۳٫توسط LANDING JIONTمناسب مجموعه را تا بالای T.HEAD SPOOLقرار دهید بطوری به اندازه نصف استروکTUBING HEAD SPOOL تاTUBING HANGER که فاصله لوله کشویی باشد .

۱۴٫تست نهایی فشار را انجام دهید و از صحت رشته تکمیلی مطمئن شوید.

۱۵٫پلاگ درون S.S.Dرا خارج نمایید .

۱۶٫در صورت باز بودن S.S.Dآن را ببندید (توسط SHIFTING TOOLS)

۱۷٫لاین های فشار مربوط به پمپ تراک را برقرار و آزمایش فشار کنید .

۱۸٫فشار را مرحله به مرحله و هر مرحله ۵۰۰پام بالا ببرید برای هر مرحله ۳-۵دقیقه صبر کنید پکر در فشار مختص به خود نصب می شود. نصب شدن پکر همراه با لرزش و صدا می باشد فشار را تا ماکزیمم فشار مورد نیاز پکر جهت نصب شدن بالا ببرید تا نصب شدن پکر به صورت کامل انجام گیرد .(در زمان اعمال فشار STROKE TRAVEL JOINT باید نصفT.SPOOL ازT.HGR جهت نصب پکر فاصله
باشد).

۱۹٫فشار را ترخیص کنید و با ۲۰۰۰۰ LBاضافه کشش از نصب شدن پکر مطمئن شوید .

۲۰٫مجموعه رشته تکمیلی را پایین ببرید به طوری که با اعمال وزن پین های لوله کشویی بریده شده و پس از پیمودن نصف STROKEلوله کشویی ، TUBING HANGERدر مقر خود در HEAD SPOOL TUBING قرار گیرد.

TIE DOWN SCREW .21مربوط به آمیزه مغزی رامحکم ببندید. بعد از بستن هر پیچ آویزه مغزی ، پیچ روبروی آن را ببندید تا T.HANGERدر وسط چاه قرار گیرد.

۲۲٫فضای حلقوی بالای پکر تا TBG HGRو درون لوله های مغزی را آزمایش فاشر کنید و در صورت سالم بودن LANDING JIONTرا کنار بگذارید .

۲۳٫با نصب پلاگ دورن آویزه و تست آن با ۱۰۰۰پام شیرهای فوران گیر را پایین انداخته و تاج چاه را برپا و
آزمایش کنید.

SSD .24را توسط SHIFTING TOOLS باز کرده و فضای حلقوی را با سیال ضدخوردگی یا آب PH
بالا جایگزین نمایید سپس SSDرا ببندید و با اعمال فشار از بسته بودن آن مطمئن شوید.

۲۵٫ضمن برپا کردن B.O.P و LUBRICATORمربوط به وایرلاین پلاگ درون NO GOزیر توپک را خارج کنید.

۲۶٫در صورت نیاز طبق برنامه چاه را جریان داده و اطلاعات جریانی را ثبت کنید . معمولاً مرحله سبک سازی ستون سیال توسط لوله مغزی بسیار انجام شود.

۲۷٫دامی را خارج نموده و شیر ایمنی را در محل مربوط به خود نصب کنید و با اعمال فشار توسط ” ۱/۴ CONTROL LINEاز عملکرد آن مطمئن شوید.

تهیه و تنظیم: حسنعلی ریاضی پور


رشته تکمیلی حومه شهری(Urban Completion)

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *