روش و ابزار بازيابی Fishing Tools and Procedures

39 خواندن ثانیه
0
1,621
روش و ابزار بازيابی Fishing Tools and Procedures

روش و ابزار بازيابی FISHING TOOLS AND PROCEDURES

بازيابی و از چاه بيرون كشيدن وسايل مانده در چاه لازمه اش پيروي از چند نكتـه مهم مي باشد كه اپراتور چاه پيمايي مي بايست رعايت كرده تا نتيجه مطلوب از كار بدست آيد و باعث بدتر شدن وضعيت وسايل درون چاه و بجا ماندن وسايل ديگر اضافه بر وسايل بجا مانده اول نگردد.
الف) فرض كنيد ضربه زدن هاي زياد حين عمليات چاه پيمايي باعث شود كه سيم بيرون از لوله چاه پيمايي قطع گردد و سرسيم بيرون بماند. بهترين روش جهت ترميم كارعبارت است از:
۱- شير فوران گير را ببنديد.
۲- سر دو سيم را بهم پيچيده و با باز كردن شير فوران گير ابزار را بـالا كـشيده و مجدداً كار را با نصب سر سيم به سرپيچ سيم كار را شروع و مقدار سيم قطع شده را كنار بگذاريد.
۳- روش ديگر اين است كه ، فوران گير را بسته ، فشار لوله چاه پيمايي را خـالي و يك Cutter Bar با يك Blind Box با گذراندن سر سيم قطـع شـده از Cutter Bar در داخل لوله چاه پيمايي قرار مي دهند . سر سـيم را از Stuffing Box رد مي كنند و دو سر سيم را بهم متصل مي كنند . لوله چاه پيمايي را بر روي فـوران گير نصب ، سر فوران گير را باز و اجازه مي دهند تا Cutter Barبـه داخـل لوله مغزي برود كه پس از برخورد Blind Box با سر پيچ، سر سيم از سر پيچ قطع و سيم بالا كشيده مي شود.

ب) فرض كنيد سر سيم قطع شده زير شير فوران گير است . يك Cutter Bar به يـك رشته چاه پيمايي ديگر طوري بسته مي شود كه با يك ضربه قابل جدا شـدن از هـم باشند (ميخ برنجي) رشته چاه پيمايي با سيم واحد چاه پيمايي به درون چاه فرستاده مي شود و پس از عبور از سر سيم بريده شده به يك باره بالا كـشيده مـي شـود تـا Cutter Bar و Blind Box از رشته قطع و در لوله مغزي با سرعت حركت كرده و بـا برخورد با سر پيچ ، سيم را قطع كنند. معمولاً سيم هاي قطع شده در لوله هاي ۲اينچ به ازاء هر ۱۰۰۰ فـوت ۳ الـي ۵ فـوت
پائين مي روند.

ج) نوع ديگري از لوازم بازيابی سيم چاه پيمايي Side Wall Cutter مي باشد كه سيم بين اين ابزار و ديواره داخلي لوله مغزي محبوس شده و قطع مي گـردد و سـيم بجـا مانده در چاه قطعه قطعه بيرون كشيده مي شود.

د) نوع ديگري از لوازم بازيابی سيم Wire line Cutter مي باشد كه قبلاً نحـوه كـار آن تشريح گرديد . سيم قطع شده به Wire line Cutter چسبيده و با آن از چاه بيـرون كشيده مي شود.

هـ) يكي از ابزاري كه در بازيابی سيم قطع شده بيشتر مورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد ابزاري قيفي شكل و تو خالي به نام Wire Finder مي باشد كه سر سيم قطع شده با چند ضربه به روي سيم زدن جمع و سپس سيم بـا Wire line Grab از چـاه بيـرون كشيده مي شود.

و) يك نوع ابزار ديگر جهت پيدا كردن محل سيم كه از Wire Finder بهتر نيز مي باشد Scratcher Wire Finder نام دارد كه سر سيم با swf درگير شـده و بـالا كـشيده مي شود به اضافه اينكه ديواره لوله را خراشيده و تميز مي كند.

ز) جهت بالا كشيدن سيم قطع شده و جمع شده از Wire line Grab استفاده مي شود . چنانچه سيم از سر رشته چاه پيمايي گير كرده در لوله قطع شـده باشـد ، سـيم را بـالا بكشيد ، فوران گير را بسته ، فشار لوله چاه پيمايي را خالي ، سيم با رشته ابـزار بازيابی جديد به درون چاه فرستاده مي شود . زماني كه سر سيم كاملاً پيچيده و گلوله شده باشد بطور كه Spear معمولي نتواند از آن عبور كند از نوع ديگر به نام Center Spear كـه از وسط حلقه سيم جمع شده عبور مي كند و شاخكهاي كناري آن با سيم درگير مي شـوند استفاده مي شود . موقعي كه سر سيم در سر پيچ قابل دسترس ، بوسيله Wire line Cutter به علت جمـع شدن سيم نباشد از ابزار ديگر به نام Go Devil استفاده مي شود.
اين ابزار به داخل لوله مغزي انداخته مي شود تا سيم از آن عبور كند و بالا كشيده شود، سپس Wire line Cutter به داخل لوله مغزي فرستاده مي شود تا سيم را از سر سـرپيچ قطع كند.

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *