چاه‌پيمایی در خشکی و دریا-بخش دوم(روش پيشنهادی جهت كار در خشکی)

34 خواندن ثانیه
0
1,270
چاه‌پيمایی در خشکی و دریا-بخش دوم(روش پيشنهادی جهت كار در خشکی)

روش پیشنهادی جهت كار در خشکی

۱-اطراف چاه را از ابزار زائد روي خشکی پاك كنيد.

۲-فشار سر چاه در حالت بسته را يادداشت نموده و سئوال شود اگر فـشار خوانـده شده حداكثر فشار در حالت بسته چقدر مي باشد. با توجه به فشار خوانده شـده اطمينان حاصل نمائيد كه وسائل كار براي فشار چاه كافي هستند.

۳-سرپوش تاج چاه را از لحاظ نوع و اندازه مورد بررسي قرار دهيد . آيا تبديل لازم موجود است.

۴-وسائل چاه پيمايي از قبيل يونيتها ، لوله هاي چاه پيمايي ، فوران گيـر و غيـره را تخليه كنيد.

۵-چرثقيل را به فاصله حداقل ۵ متر از چاه پارك كنيد.

۶-قبل از شروع نصب وسائل چاه پيمايي بر روي چاه اطمينـان حاصـل نمائيـد كـه چرثقيل ثابت و در برابر ضربه حركت نمي كند.

۷-شير بالايي تاج چاه را ببنديد . اگر شير Gate Valveمي باشد تعداد دورهايي كه دسته شير را مي چرخانيد بشماريد . به جز در مواقع اضـطراري بـه شـير اصـلي پائيني تاج چاه دست نزنيد.

۸-فشار بالاي شير بالايي تاج چاه را تخليه ، سرپوش تاج چاه را برداشـته و تبـديل لازم را بر روي آن نصب كنيد.

۹-يونيتهاي چاه پيمايي را با زنجير ۵/۱۶ مهار نمائيد.

۱۰-قرقره هاي مخصوص دكل چاه پيمايي و طناب لازم را نصب نمائيد.

۱۱-فوران گير را نصب نمائيد.

۱۲- Stuffing Box را مورد بررسي قرار دهيد و از سالم بـودن آن اطمينـان حاصـل كنيد.

۱۳-سيم را از Stuffing Box رد كنيد ، سيم را از سرپيچ سيم رد كرده و سيم پيچي كنيد.

۱۴-لوله هاي چاه پيمايي مورد نياز را بر روي هم سوار كنيد . رشته ابزار چاه پيمايي را آماده كنيد و آن را به جز ۱۲ اينچ سر آن را در لوله هاي چاه پيمايي وارد كنيد .

۱۵- Stuffing Box ،سرپيــچ سيم و سيم را نزديك لوله هاي چاه پيمايي بياوريد و سرپيچ را بر روي رشته چاه پيمايي نصب و سپس Stuffing Box را نصب كنيد.

۱۶-مجموعه لوله چاه پيمايي را با كمك جرثقيل با احتيـاط برداشـته و بـالا ببريـد. موقعي كه ته لوله چاه پيمايي با پيچ بالاي فوران گير هم تراز گرديد طنـاب را بـه جايي بسته و محكم كنيد.

۱۷-وزن نما را با يك سيم ۴/۱اينچ به چاه بسته و سيم چاه پيمايي را از حلقـه آن رد كنيد .

۱۸-چنانچه سيم شل است با چرخاندن حلقه سيم اضافات را جمع و سيم را در حالت كشش درآوريد.

۱۹-رشته چاه پيمايي را پائين دهيد و بقيه وسائل مورد نياز را به آن ببنديد.

۲۰-با بالا و پائين كردن سيم چاه پيمايي ته رشته چاه پيمايي را مقابل سرپوش لولـه مغزي قرار دهيد، (Tubing Hanger Top Flange) كنتور را صفر كنيد.

۲۱-لوله هاي چاه پيمايي را بالا كشيده رشته را داخل آن بكشيد و ته لوله چاه پيمايي را بر روي شير فوران گير نصب كنيد.

۲۲-شير ۱/۲ اينچ تخليه لوله چاه پيمايي را ببنديد.

۲۳-شير بالايي تاج چاه را به آهستگي باز كنيد تا لوله چاه پيمـايي فـشار بگيـرد در صورت وجود نشت رفع اشكال نمائيد.

۲۴-وران گير را بسته و فشار لوله هاي چاه پيمايي خالي كنيد . بررسي كنيد كه آيـا فوران گير نشت مي كند يا خير؟

۲۵-در صورت عدم وجود نشت فوران گير را باز كنيد ، رشته چـاه پيمـايي را توسـط سيم به درون لوله مغزي بفرستيد و عمليات چاه پيمايي مورد نظر را انجام دهيد و سپس رشته چاه پيمايي را بالا بكشيد تا كاملاً تمام رشته وارد لوله چـاه پيمـايي گردد .

۲۶-شير بالايي تاج چاه را كاملاً ببنديد.

۲۷-توسط شير تخليه لوله چاه پيمايي كه هوزلاستيكي طويلي به آن متصل مي باشد فشار داخل لوله را به دور از تاج چاه تخليه كنيد.

۲۸-لوله چاه پيمايي را از روي فوران گير باز كنيد و سپس با كمك جرثقيل ، لوله چاه پيمايي را از روي فوران گير برداشته و با آزاد كردن سيم رشـته چـاه پيمـايي را پايين آورده و در صورت نياز وسايل جديد بر روي رشته نصب نماييد.

۲۹-در صورت اتمام عمليات ، سيم چاه پيمايي را به فاصله ۶ اينچ از سر پـيچ قطـع و سيم را بالا كشيده و پس از بيرون آمدن از لوله چاه پيمايي سر سيم را ۱۸۰ درجه كج كنيد.

۳۰-لوله هاي چاه پيمايي را پائين آوريد.

۳۱-فوران گير را از روي تبديل باز و پائين بياوريد.

۳۲-تبديل روي چاه را باز كنيد.

۳۳-سرپوش سر چاه را نصب كنيد و شير بالايي را كمي باز كنيد تا آزمايش شود كه از اطراف سرپوش نشتي وجود ندارد.

۳۴-چاه را با مواد تميز كننده تميز كنيد.

۳۵-اطراف چاه را تميز كنيد .

۳۶-وسايل چاه پيمايي را باز نمائيد.

۳۷-پايان عمليات را به سرپرست حوزه و سرپرست قسمت توسـط بيـسيم اطـلاع و كسب تكليف نمائيد.

 

تهيه و تنظيم:
حسنعلي رياضي پور

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در اکتشاف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *