چاه‌پيمایی در خشکی و دریا-بخش اول(ایمنی و بررسی کار)

18 خواندن ثانیه
0
1,429
چاه‌پيمایی در خشکی و دریا-بخش اول(ایمنی و بررسی کار)

ایمنی

مهمترين بخش عمليات چاه‌پيمایی انجام عمليات با رعايت كليه نكات ایمنی مي باشد. ایمنی مي بايست مهمترين اصل برنامه كار يك اپراتور باشد. او مي بايست طوري عمل كند كه زيردستان از وي پند گيرند و انجام كار به روش صحيح را فرا گيرند، خصوصاً به هنگام كار بر روي چاههاي محتوي نفت و گاز ترش كه رعايت نكات زير ضروري است.
۱-واحد چاه‌پيمایی مي بايست پشت به باد قرار داده شود تا در مسير بوي گاز چـاه قرار نداشته باشد.
۲-وسايل تنفس و ماسك مخصوص در محل كار موجود باشد.
۳-قبل و بعد از خاتمه كار با سرپرست حوزه تماس و كسب تكليف نمايد.
۴-در تمام طول عمليات كليه اعضاء تيم مي بايست حركات يكديگر را زير نظر داشته باشند.
۵-تمام اعضاء تيم مي بايست كارهايي را كه در مواقع اضطراري بايد انجام دهند بايد بدانند خصوصاً اگر ترك فوري محل كار پيش آيد.
۶-كليه وسايل كار مي بايست جهت كار در محيط هيدروژن سولفوره ساخته شـده و مورد استفاده باشند.
۷-دستگاه گازياب و اعلام خطر هيدروژن سولفوره مي بايست در دسـترس باشـد و كليه پرسنل از محل آن مطلع باشند.
۸-ماسك مخصوص تنفس در محيط آلوده به گـاز هيـدروژن سـولفوره بايد قابـل استفاده باشد.

نحوه بررسی كار توسط مسئول خدمات فنی چاه‌های نفت

۱-سرپرست قسمت خدمات فني چاهها نوع كاري را كه مي بايست بر روي چاه انجام شود جهت اپراتورچاه‌پيمایی تشريح مي كند و اطلاعات لازم از قبيل نام حـوزه، نام سكو، شماره چاه، نحوه تكميل چاه و اشكالات قبلي كه حـين عمليات چاه پيمايي بر روي چاه مورد نظر پيش آمده جهت اپراتورچاه پيمايي تشريح مي كند. روش و ريز برنامه كاري را به اپراتورابلاغ نمايد .
۲-اپراتورچاه‌پيمایی پرونده چاه پيمايي چاه مورد نظر را مطالعه مي كند.
۳-در صورت در دسترس بودن با آخرين اپراتوري كه بر روي چاه كـاركرده مـشورت نمايد.
۴-با همكاري گروه خود كليه وسائل لازم و يدكي را در صندوق ابزار مي گذارد.
۵-يونيتهاي چاه‌پيمایی را آزمايش مي كند تا در صورت داشتن اشكال از آنها رفـع اشكال گردد.
۶-فرم گزارش روزانه به اندازه كافي با خود بهمراه مي برد.
۷-دستكش ، كلاه ايمني ، كفش ايمني ، لباس كار با خود به همراه داشته باشد.
۸-زمان حركت و وسيله حركت را از سرپرست سوال و آماده شود.
۹-در صورت كار در دريا آيـا امكـان اسـكان و اسـتراحت جهـت آنهـا در سـكوي استراحت جهت آنها در سكوي استراحت وجود دارد يا خير؟
۱۰-آيا كشتي گروه خدمات فني چاهها يا كشتي مخصوص چاه‌پيمایی آمـاده بكـار مي باشد و پمپهاي تزريق روي آن درست كار مي كنند و آيا جرثقيل كـشتي يـا سكو كار مي كند يا خير؟
۱۱-قبل از حركت با سرپرست خدمات فني چاههاي حوزه تماس حاصل و ضمن تبادل نظر از او اطلاعات بيشتري كسب مي نمايد.
۱۲-آيا موقعيت چاه جهت انجام عمليات چاه‌پيمایی مناسب مي باشد يا خير؟
۱۳-حداكثر فشار چاه چقدر مي باشد .
۱۴-نوع تاج چاه و اتصالات آن .
۱۵-وسائل درون چاهي چه نوع و در چه اندازه مي باشند .
۱۶-نقشه فعلي نحوه تكميل چاه را حتماً بهمراه داشته باشد .
۱۷-آيا وجود شن ، پارافين و رسوبات در روي ديواره داخلي لوله مغـزي پـيش بينـي مي شود.
۱۸-در صورت كار در دريا آيا بيسيم دستي در منطقه موجود مي باشد.
۱۹-حتماً پس از خاتمه كار با هماهنگي سرپرست حوزه و متصدي خدمات فنـي چـاه برنامه ارسال كليه وسايل چاه پيمايي را به كارگاه خدمات فني چاهها بدهد. بجـا گذاشتن آنها در محل جز خراب شدن دستگاهها و ابـزار در اثـر گرما و رطوبت نتيجه اي نخواهد داشت و چه بسا بهنگام نياز جهت تعمير و قابل استفاده نمودن آنها مي بايست چند روز وقت صرف نمود تعلل در انجام ايـن مهـم باعـث پـائين آمدن راندمان كاري قسمت و به هدر رفتن كليه زحمات انجام شده شـما و ساير اپراتورها و دستياران آنها خواهد بود.

تهيه و تنظيم:
حسنعلي رياضي پور

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در اکتشاف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *