گازسولفيد هيدروژن H2S – بخش دوم

1 دقیقه خواندن
0
367
گازسولفيد هيدروژن H2S - بخش دوم

شناسایی H2S

وسايل شناسايي (Detector) كه در صورت وجود گاز H2S توانايي تشخيص آن را داشته باشد بايستي هميشه در دسترس باشد.
اين وسايل هشدار دهنده بايد به صورت شنيداري و ديداري در ميزان غلظت پايين ppm 10 و ميزان غلظت بالاي ppm15هشدار داده و فرد را مطلع نمايد
سه نوع خاص از هشدار دهنده ها موجود مي باشد.
• هشدار دهنده هاي H2S شخصي كه گاز H2S را در نزديكترين نقطه فرد حمل كننده آن شناسايي كند
اين هشدار دهنده توسط تمامي نفرات در محل هايي كه احتمال وجود H2S دارد استفاده مي شود
• هشدار دهنده هاي قابل حمل كه براي رديابي نشتي ها از آن استفاده مي شود.
• هشدار دهنده هاي ثابت كه در سايت و در محل هاي مشخص نصب مي شوند.

هميشه اين هشدار دهنده ها بايد مطابق دستورات شركت سازنده چك و بازديد شوند.

عمليات نجات و تجهيزات جستجوگر

براي گروههاي كه عمليات اضطراري را انجام مي دهند و جهت عدم تداخل در كار هم گروهي ها
(Buddy System) در انجام عمليات اضطراري، تجهيزات تنفسی (SCBA) به تعداد كافي بايد در قسمت هاي مختلف و قابل دسترس در مناطق گاز ترش تعبيه شود.
تجهيزات تنفسي در مناطقي كه گاز ترش موجود مي باشد و يا در هر منطقه ديگر از سايت كهH2S بيشتر از ۱۰ ppmوجود دارد مورد استفاده قرار مي گيرد.
فقط نفرات ايمني و تيم هاي نجات بايستي از اين تجهيزات تنفسي) (SCBAاستفاده نمايند براي انجام كارهاي ديگر از قبيل نجات افرادي كه بخاطر استنشاق گاز H2Sدچار آسيب ديدگي شده اند و يا براي اندازه گيري گاز H2Sو يا انجام عمليات جستجو در محل هايي كه گاز H2Sوجود دارد نياز به استفاده از سيستم Cascade مي باشد . تست و بازرسي تجهيزات تنفسي بايستي هر هفته انجام پذيرد.
كمپرسورهاي هوايي كه براي پر كردن) (SCBAو تجهيزات سيستم Cascadeاز آنها استفاده مي‌شود.
بايستي اين قابليت را داشته باشند كه بصورت مداوم اين كار را انجام دهند و بويژه خط مكش اين كمپرسور هوا بايستي در موقعيت ايمن قرار گرفته باشد تا از نفوذ هواي آلوده جلوگيري شود.

تجهيزات مربوط به تخليه (Evacuation)

تجهيزات انفرادی اصلی

تمام افرادي كه وارد محوطه گاز ترش مي شوند و بصورت بالقوه در معرض خطرات گاز هستند بايستي به ماسك فراري كه قابليت شناسايي گاز H2S و SO2 را دارند مجهز گردند .

در تمام مدتي كه فرد در موقعيتهايي كه در معرض گاز H2S و SO2 ميباشد بايستي Escape Mask ماسك فرار به كمربند او متصل شده باشد.
ماسك فرار فقط بايستي در مواقع اضطراري و جهت فرار از محوطه آلوده استفاده گردد .براي اهدافي نظير جستجو، تحقيق و يا عمليات نجات بايستي از SCBA استفاده گردد.
براي كار در محيط هاي آلوده به H2S بايستي از سيستم Cascadeاستفاده شود.
براي حداكثر تعداد افرادي كه در محوطه كار مي كنند (شامل بازديدكنندگان نيز مي شود) ۱۲۰درصد ماسكهاي فرار از نوع در برگيرنده بيني با فيلتر و ۱۲۰ درصد فيلتر يدك تدارك ديده شود.

ابزار تخليه (Evacuation)

راههاي خروجي:
بايستي مسيرهاي تخليه سريع از هر نقطه در محوطه سايت به Muster Point نقاط تجمع در نظر گرفته شود و هيچ گونه مانعي در اين مسيرها وجود نداشته باشد و مسيرها هم بدرستي مشخص شده باشند.
باد:
تعيين و پيش بيني دقيق مسير وزش باد بايستي هميشه صورت گيرد .مسير وزش باد بايستي حداقل
توسط دو نشانگر Windsock در سايت مشخص شود .در شب هم بايستي از پرچم هاي شب نما قابل مشاهده باد مثل باد نما illuminated pennant استفاده گردد.
نقاط تجمع Muster Point
نقاط تجمع بايستي بصورت از قبل پيش بيني شده در محوطه بيرون از منطقه تحت نفوذ H2Sمشخص شده و به ابزا ر ارتباطي مناسبي هم مجهز باشد.
سيستم هشدارAlarm System
بايستي براي تمام مناطق تحت نفوذ احتمالي گاز ترش سيستم هشدار گاز H2S تدارك ديده شود مرحله اول اعلام هشدار بايستي بر ميزان غلظت ۱۰ ppm تنظيم شده باشد .زنگ هاي هشدار ضد انفجار و چراغ هاي چشمك زن هم بايد تدارك ديده شود. براي جلوگيري از هر گونه تداخل و ايجاد شبهه در شناسايي هشدارهاي شنيداري و ديداري گاز H2S با ساير ادوات و علائم هشدار دهنده مثل هشدار آتش، اين تجهيزات بايستي كاملا قابل تشخيص باشند تا افراد در مواقع اضطراري و بنا به نوع خطر موجود از روشهاي حفاظتي مناسب بهره گيرند.

سازماندهي كارها Works Organization

قوانين ورود به مناطق H2S

اجازه ورود به اين مناطق فقط بايستي از طريق مدير ناحيه و يا نماينده ايشان صورت گيرد.
براي ورود به چنين مناطقي اين شرايط بايستي رعايت گردد.

قبل از ورود به منطقه H2S بايستي اطلاعات كافي درباره خطرات H2Sچگونگي استفاده از ماسك فرار و ساير تجهيزات تنفسي و چگونگي كار بعد از اعلام خطربه افراد داده شود.
• از تجهيزات تنفسي مورد نياز حداقل بايد يك ماسك فرار در دسترس افراد باشد .قبل از ورود به منطقه H2S زمان انقضا ماسك هاي فرار بايستي چك شود.
• عملياتي كه وجود تجهيزات تنفسي به همراه كپسول هوا در آنها ضروري است بايستي حداقل توسط يك گروه دو نفره انجام شود.

مجوز كار

تمام كارهايي كه در زمره عمليات روزمره و عادي نمي باشد بايستي با مجوز كار Permitصورت گيرد .
براي اطلاعات بيشتر به سند شماره ONS-09-0-PR-40- 15 دستورالعمل صدور مجوز كار رجوع شود .
زمان شروع و اتمام هر گونه عملياتي بايستي به اطلاع مدير ناحيه برسد.

توليد و تعمير – نگهداری

• تمام فعاليتها از جمله كارهاي معمولي و روزانه اي كه قرار است در محوطه گاز H2Sانجام پذيرد.
بايستي حداقل توسط يك گروه دو نفره انجام پذيرد.
• نفراتي كه در محوطه گاز H2S كار مي كنند حتما بايستي بتوانند با هم ارتباط داشته باشند چه
اين ارتباط بصورت گفتاري باشد و يا ازطريق بي سيم هاي ضد جرقه و انفجار صورت گيرد.
• رديابي گاز H2Sرديابي نشتي احتمالي گاز H2Sو تعيين ميزان غلظت آن درهوا حتماً بايستي
توسط يك گروه دو نفره مجهز به دستگاه تنفسي با كپسول هوا انجام پذيرد. هر كدام از اين
نفرات بايستي يك دستگاه(Detector) تشخيص گاز H2S سالم به همراه داشته باشند. يكي از
اين نفرات بايستي بيرون از محوطه خطر ناظر و مراقب كارهاي فرد ديگر باشد .هنگام ورود به
منطقه خطر استفاده از دستگاه تنفسي مجهز به كپسول هوا ضروري است .نفر بيرون از منطقه
خطر بايستي به همراه يك دستگاه تنفسي مجهز به كپسول هوا بصورت آماده باش باشد .همچنين
اين دستورالعمل براي زماني كه قرار است تجهيزات حاوي گاز H2S باز شوند نيز اجرايي ميباشد
• دستورات ايمني براي كار در غلظت هاي بالاي ۱۰ ppm
زماني كه غلظت گاز H2Sموجود در هوا بيش از ۱۰ ppm باشد و يا زماني كه از ميزان غلظت گاز اطمينان نداريم بايستي كار متوقف شود در اين صورت فقط در موارد اضطراري Blow outو تعطيلي دستي يك واحد، ادامه كار ضمن استفاده از دستگاه تنفسي مجهز به كپسول هوا مجاز مي باشد.
• حداكثر زمان استفاده از يك دستگاه مجهز به كپسول هوا نبايستي بيشتر از ۳۰دقيقه باشد(اين زمان متناسب با شرايط فرد استفاده كننده مي تواند كوتاه تر نيز باشد.)تعيين حداكثر زمان به ما اين اجازه را مي دهد كه نفرات و كپسول هاي هوا را جايگزين كنيم.

گازسولفيد هيدروژن H2S – بخش نخست


بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در ایمنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *