پيش بيني قدرت توليد چاه (Well Potential Forecast)

14 خواندن ثانیه
0
286

برمبناي احتياجات اقتصادي و براساس ميزان نفت قابل استخراج از مخازن نفت، ادارات مربوط به بودجه و برنامه ريزي، ميزان نفت مورد لزوم در سالهاي آينده را برآورد مي نمايند. دراين برآورد مقدار لازم براي توليد از هر مخزن نفتي (PLANNED GUIDE CAPACITY PGC)پيش بيني مي گردد.

مهندس بهره برداري با توجه به PGC و اطلاعات موجود راجع به مخازن زيرزميني برآورد مي نمايد كه قدرت توليدي چاهها براي استخراج به ميزان خواسته شده نسبت به مقدورات چيست و احياناً درصورت لزوم حفر چاههاي جديد و يا سپس وسايل تازه را پيش بيني مي نمايد. جهت انجام اين امر لازم است كه يك يك چاهها از هر لحاظ مورد بررسي قرار گيرند. اطلاعات مربوط به تغييرات فشار در اثر توليد در سالهاي آينده و تغييرات سطح تماس گاز و نفت و نفت و آب نيز از طريق اداره مهندسي مخازن زيرزميني تهيه مي گردد.

مهندس بهره برداري با استفاده از اطلاعات تهيه شده توسط اداره مخازن زير زميني و وضع ساختماني و موقعيت توليدي چاههاي نفت موجود و مسايل مربوط به آنها، ميزان قابل استخراج از هر چاه را درهرسال محاسبه مي نمايد (جهت انجام اين محاسبات ازمدلهاي كامپيوتري موجود مانند (PRODUCTION FACILITIES MODEL)   استفاده مي گردد). نتيجه اين امر برآورد قدرت توليدي هر چاه بطور جداگانه در هر ناحيه و درسالهاي آينده مي باشد، كه بدين ترتيب ميزان قابل بهره برداري از هر منطقه با توجه به امكانات موجود مشخص مي گردد. مقايسه مقدار قابل استخراج با مقدار PGC مربوط به آن منطقه احتياج به حفر چاه جديد و با تاسيس كارخانه ها و يا وسايل تازه اي را مي تواند در معرض بررسي قرار دهد. لذا درصورت لزوم درخواست تهيه وسايل و يا حفر چاه جديد يا تعمير چاههاي موجود نيز از وظايف مهندسي بهره برداري خواهد بود.

اهيمت اين موضوع در آن است كه كليه محاسبات انجام شده مي بايست با شرايط موجود تطابق كامل داشته باشد و از همين جاست كه مي توان در رد يا قبول پيش بيني ميزان توليد چاه اظهار نظر نمود.

بدين ترتيب پس از بررسي ها وتصويب نهائي شرح وسايل لازم براي رساندن ميزان توليد به حد مورد نظر تهيه و جهت اقدام گزارش مي گردد. (درخواست كشيدن لوله هاي نفتي (REQUEST FOR CONST. & FLOWLINE) و همچنين گزارش مربوط به وسايل مورد لزوم براي تهيه بهره برداري كه هر سه ماه يكبارتهيه مي گردد (QUARTERLY ADVICE FOR FLOWLINES AND MATERIAL REQUIREMENT) از نمونه هاي مورد نظر مي باشند).

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *