خصوصیات زیر لایه ها در سازند آسماری میدان مارون

20 خواندن ثانیه
0
151

خصوصیات زیر لایه ها در سازند آسماری میدان مارون

زیر لایه ۱٫۰۰

موقعیت و مشخصات

این زیر لایه قسمت عمده ای از بالای آسماری فوقانی را شامل میشود. روی این زیر لایه بخش یك سازند گچساران (پوش سنگ) قرار دارد و زیر آن زیر لایه ۱۱٫۰۰ از بخش قاعده ای آسماری فوقانی قرار دارد.این زیر لایه به عنوان قسمت عمده ای از آسماری فوقانی با فسیلهای Borelis Melo – Mean dropsina Iranica  مشخص می گردد.

تركیب سنگ شناسی

قسمت اعظمی از این زیر لایه حدود ۷۰% از جنس دولومیت، آهك دو لومیتی بهمراه تكه هائی از انیدرید میباشد كه عمدتاً سنك كربناته آن از نوع ‍Packstone / Grain Stone میباشد. بقیه زیر لایه  (۳۰%) از جنس آهك میباشد كه عمدتاً Pack Stone  و گاهی نیز Wack Stone میباشد. در این زیر لایه  گاهی لایه های نازكی  از شیل / مارون و ماسه نیز دیده میشوند كه لایه های شیلی / مارنی بیشتر در شمال – شمال غربی مخزن و لایه های ماسه ای بیشتر در دماغه شرقی و غربی حضور دارند.

تخلخل

حد تخلخل در این زیر لایه بین ۱۸% – ۸% تغییر نشان می دهد . می توان گفت از انتهای غربی به سمت انتهای شرقی درصد تخلخل بهتر میگردد. از طرف دیگر مقدار سنگهای فشرده آهكی در درون این زیر لایه در غرب شمال غربی بیشتر و در شرق – جنوب شرقی كاهش یافته و برعكس درصد لومیتیزاسیون بیشتر می گردد.

زیر لایه ۱۱٫۰۰

موقعیت و مشخصات
این زیر لایه قسمت قاعده ای آسماری میانی را شامل می گردد، روی این زیر لایه، زیر لایه ۱٫۰۰ واقع می گردد و زیر آن زیر لایه ۲۰٫۰۰ از بخش فوقانی سازند آسماری میانی قرار دارد .

تركیب سنگ شناسی
قسمت اعظم این زیر لایه (۷۰%) از جنس ماسه سنگ و بقیه آن از آهك و دولومیت سندی بصورت بین لایه ای با ماسه است. گاهی نیز لایه های نسبتاً نازكی از شیل / مارن در این زیر لایه مشاهده میشود.

زیر لایه ۲۰٫۰۰

موقعیت و مشخصات
این زیر لایه قسمت عمده ای از بخش فوقانی آسماری میانی را تشكیل میدهد. روی این زیرلایه، زیر لایه ۱۱٫۰۰ از بخش قاعده ای آسماری بالایی واقع میگردد. زیر آن زیر لایه ۲۸٫۰۰ از قمست قاعده ای آسماری فوقانی قرار دارد . این زیر لایه به عنوان بخش عمده ای از بالای آسماری میانی با فسیلهای Eulepidina و Miogypsinella مشخص میگردد.

تركیب سنگ شناسی
قسمت عمده این زیر لایه حدود ۶۰% از جنس دولومیت و آهكهای بشدت دولومیتی شده به همراه تكه هائی از انیدرید می باشد. حدود ۳۰% آهك و حدود ۱۰% آهك دولومیتی ماسه ای در این زیرلایه وجود دارد. لایه های نازكی از شیل / مارن در تمام طول این زیرلایه خصوصا قسمت شمال غربی مخزن دیده میشوند.

تخلخل 
تغییرات تخلخل در این زیر لایه بین ۱۸% – ۸% تغییر مینماید . بدلیل حضور بیشتر سنگ دولومیتی در این زیر لایه در قسمت مركزی میدان وضعیت تخلخل در آن نسبت به دماغه شرقی و غربی بهتر میباشد. مقدار فشردگی آهكها در این زیر لایه در تمام مخرن بدون داشتن جهت خاصی پراكنده می باشد.

زیر لایه ۲۸٫۰۰

موقعیت و مشخصات
این زیر لایه قسمت قاعده ای بالای آسماری میانی است. روی این زیر لایه زیر لایه ۲۰٫۰۰  و زیر آن ۳۰٫۰۰ قرار دارد . طبق شواهد دیرینه شناسی مرز بین آسماری میانی و پائین آسماری میانی در قاعده این زیر لایه قرار دارد.

تركیب سنگ شناسی
این زیر لایه شامل تناوبی از ماسه سنگ ، آهك ، آهك ماسه ای، دولومیت و دولومیت ماسه ای و گاهی بین لایه هائی از شیل می باشد.

زیر لایه ۳۰٫۰۰ 

موقعیت و مشخصات
این زیر لایه قسمت عمده ای از قسمت پائین آسماری میانی است. روی این زیر لایه ، زیرلایه ۲۸٫۰۰ و زیــــــــر آن زیر لایه ۳۶٫۳۰ قرار دارد. این زیر لایه به عنوان بخش عمده ای از آسماری پائینی با فسیلهای Miogyp Sinoides, Heterostegina , Archaias مشخص میگردد.

تركیب سنگ شناسی
این زیر لایه از سنگهای آهك و دولومیت با ضخامت مساوی تشكیل گردیده است. حضور ماسه سنگ در این زیر لایه بسیار كم ولی گاهی لایه های نازكی از شیل بصورت بین لایه ای در آن دیده میشوند.ولی این تغییرات در طول میدان هیچ جهت مشخصی نشان نمی دهند.

تخلخل
تغییرات تخلخل در ای زیر لایه بین ۱۸% – ۱۰ تغییر می نماید . میانگین تخلخل در این زیر لایه در حدود ۱۵% می باشد. حضور سنگهای آهك فشرده در این زیر لایه جهت خاصی را نشان نمی دهند و بطور محلی در تمام مخزن پراكنده اند، البته مقدارشان زیاد نیست.

زیر لایه ۳۶٫۳۰

موقعیت و مشخصات
این زیر لایه قسمت قاعده ای آسماری میانی است. روی این زیر لایه زیر لایه ۳۰٫۰۰ و زیر آن زیر لایه ۴۰٫۰۰ از  آسماری زیرین قرار دارد .
تركیب سنگ شناسی
این زیر لایه عمدتا از ماسه سنگ تشكیل دشه كه به صورت بین لایه در آهك و دولومتیت ماسه ای و گاهی لایه های نازكی از شیل دیده میشوند.

تخلخل
این زیر لایه عمدتا ماسه ای است. به همین دلیل دارای تخلخل و نفوذپذیری بسیار خوبی است. خصوصا در قسمت مركزی مخزن كه ضخامت و حضور لایه های ماسه آن چشمگیر تر میباشد.

زیر لایه ۴۰٫۰۰

موقعیت و مشخصات 
این زیر لایه قسمت عمده از آٍسماری زیرین را تشكل میدهد. روی این زیر لایه زیر لایه ۳۶٫۳۰ از قاعده آسماری میانی و زیر آن زیر لایه ۴۰٫۰۰ از قاعده آسماری  زیرین قرار دارد. این زیر لایه به عنوان قسمت عمده ای از آسماری زیرین با فسیلهای Eulepidina , Operculina , Nummuites مشخص میگردد.وتركیب  سنگ شناسی این زیر لایه شامل آهك، آهك دولومیتی / ماسه سنگت و شیل / مارن می باشد. آهكها و شیلهای این زیر لایه در بیشتر نقاط ماسه ای هستند. یا بهتر بگوییم آهكها این زیر لایه بیشتر از نوع Bioclasst هستند یعنی در آنها قطعات آواری زیادی در درون زمینه سنگی به جشم می خورد. ماسه سنگهای این زیر لایه بصورت سیمان نشده و یا سیمان شده هستند. سیمان آنها از جنس آهك – دولومیت و گاهی نیز انیدرید می باشد.

تخلخل
حد تخلخل این زیر لایه بین ۱۹% – ۸ تغییر می نماید . لایه های فشرده آهكی در این زیر لایه به سمت شرق – جنوب شرقی افزایش مییابد و درصد ولومیتی شدن آن نیز كاهش پیدا می كند.

زیر لایه ۴۰٫۸۰

موقعیت و مشخصات
این زیر لایه قسمت قاعده از آسماری زیرین را شامل میگردد. روی این زیر لایه، زیر لایه ۴۰٫۰۰ واقع می گردد و زیر آن زیر لایه ۵۰٫۰۰ از بخش انتقالی سازند پابده به آسماری قرار دارد و به عنوان قاعده آسماری زیرین با فسیلهای Operculina   Lioidocyclina  و ….. مشخص می گردد.

تركیب  سنگ شناسی
قسمت اعظم این زیر لایه حدود بیش از ۹۰ درصد از جنس آهك – كرم، میكرایت بیومیكرایت، مدستون / و كستون ، گاهی به حالت پكستون، دولومتیی گلوكونیت دارد دیده می شود. گاهی نازكی از ماسه و شیل نیز در این زیر لایه دیده میشوند.

زیر لایه ۵۰٫۰۰

موقعیت و مشخصات
این زیر لایه تشكل دهنده بخش انتقالی بین سازند پابد به آسماری می باشد روی آن زیر لایه ۴۰٫۸۰ از بخش قاعده ای ‎آسماری زیرین قرار  دارد و دو زیر آن زیر لایه ۵۰٫۶۰ از بخش فوقانی سازند پابنده قرار دارد. این  زیر لایه به عنوان بخش انتقالی بین رسوبات ائوسون (سازند پابده) و الیگوسن (آسماری زیرین) بامیكروفسیلهای درشت گلوبیژرینا بصورت توده ای (Assemblage) ، Ditropa و Genus 2 SPI مشخص میگردد.

تركیب سنگ شناسی
این زیر لایه شامل آهكهای آرژیلی فشرده و شیلهای تیره رنگ گلوكونیت دار، پیریت دار می باشد. در این زیر لایه خصوصا بین چاههای ۶۲ تا ۶۵ لایه هائی از ماسه سنگ دیده میشوند به نظر میرسد كه در قسمتهای دیگر حضور ماسه سنگها بسیار كم می باشد.

زیر لایه ۵۰٫۶۰

موقعیت و مشخصات
این زیر لایه فوقانی ترین بخش رسوبات ائوسن می باشد. روی این زیر لایه زیر لایه ۵۰٫۰۰ از بخش انتقالی سازند پابده به آسماری و زیر آن سازند پابده قرار دارد. این زیر لایه به عنوان قاعده بخش انتقالی سازند پابده به آسماری و یا بقولی قسمت فوقانی سازند پابده با میكرو فسیلهای گلوبیژینا بصورت توده ای و Eouvigerina , Maplophragmium – Slingeri .

بارگذاری توسط pedram nouri
 • ژئوفون (Geophone) چیست؟

  ژئوفون (Geophone) چیست؟

  ژئوفون (Geophone) چیست؟ به دستگاه دریافت کننده امواج لرزه ای در خشکی ژئوفون یا لرزه سنج می…
 • کتاب پتروفیزیک (Petrophysics)

  کتاب پتروفیزیک (Petrophysics) پتروفیزیک مطالعه خواص سنگ و تعامل آنها با مایعات (گازها، هید…
 • باكتري هاي نفت خوار (oil-eating bacteria)

  باكتري هاي نفت خوار (oil-eating bacteria) ميكروارگانيسم هاي زنده كه بر همه باكتري ها، مخمر…
بارگذاری در اکتشاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *