علل عمده تعمیر ‌چاه ها – بخش دوم

38 خواندن ثانیه
0
365
علل عمده تعمیر ‌چاه ها – بخش دوم

تعمیر بعلت نفوذ آب در حفره تولیدی (Water Coning

در حالیكه تولید آب از يك چاه نفتي زياد باشد، مي توان از عملیات Work Over برای بهبود چاه استفاده كرد. وقتي كه فشار جريان سیال درسطح زمین خیلي كم است دراين صورت بايستي چاه در رزوه های متعددی با دبي های مختلف تولید كرد تا بدينوسیله تعیین شود كه مقدار صحیح (Oil Water Ratioچقدر است. بخصوص در يك مخزن كه دارای Permeability بسیار متعددی است ممكن است به آب افتادن سريع چاه (تولید آب توسط چاه) به ما اين تصور غلط را بدهد كه تمام آب مخزن به طرف چاه در حركت است.

تولید آب مي تواند بدلايل زير باشد

در مخازن با رانش طبیعي آب ،(Water Drive) ممكن است چاه به تولید آب بیفتد و يا مخروط آبي تشكیل شود. با رجوع به شكل زیر پیشروی آب در حفره تولیدی كاملاً مشخص است درصورتیكه تولید از اين چاه با سرعت بیشتری ادامه يابد پیشروی آب در حفره تولیدی با شیب تندتری به سمت بالا پیش خواهد رفت.

تولید آب ممكن است عللي داشته باشد كه ربطي به مخزن نداشته باشد: مانند سوراخ شدن لوله جداری و يا سیمانكاری ناقص چاه ايجاد شكاف در لايه های آبي مخزن، توسط عملیات اسید كاری (Acidizing)و يا عملیات ايجاد شكاف (Hydraulic Fracturing) تولید آب در مخازني كه با مكانیزم رانش آب (Water Drive) تولید مي كنند يك امر طبیعي مي باشد.

تولید آب در مخازني كه دارای خاصیت نفوذپذيری (permeability) مختلف هستند، يك مشكل پیچیده مي باشد. اين مشكل در شكل بالا نشان داده شده است. ايجاد مناطق آبي (مناطق آب گرفته ) بستگي به میزان تولید از چاه دارد. اين مناطق را مي توان باكم كردن میزان تولید كاهش داد و میزان بهره برداری از چاه را در يك حد معقول نگه داشت. درنگاهي دقیق ترمشكلات آبي (Water Problems) به سه دسته كلي تقسیم مي شوندكه عبارتند از:

الف- Water Conin

ب-  Water Block (آبي كه در يك قسمت از مخزن محبوس شده باشد)

ج- Water Emulsion Block

بايد مشخص نمود كه مشكل آبي چاه جزكدام يك از سه گروه بالا است. شناخت اين سه مشكل به طريق زير میسر مي باشد:

شناخت Water Conning 

وقتي كه مشكل آبي چاه Water Coning باشد دراين صورت باافزايش تولید، میزان تولیدآب نیز افزايش پیدامي كند. دراين صورت برای حل اين مشكل بايستي تولید را كم نمود يا كلاًچاه رابه مدت ۱تا ۳ ماه بست در اين صورت تولید آب Water Coning متوقف مي شود. اما اين مشكل بصورت قطعي حل نخواهد شد و زمان كوتاهي طول نمي كشد كه آب مجدداً بالا آمده و شما ناچار خواهید بود كه چاه را ببنديد، فراموش نكنید كه آب به علت گرانروی كمتر در وضعیت متعادل با نفت شرايط مطلوب تری جهت تولید خواهد داشت. 

در بعضي ازچاه ها دلیل تعمیر آنها ورود آب از لايه‌های آبده زير نفت بداخل چاه مي باشد. كه اين مسئله نیز مي تواند بر اثر نزديك بودن قسمت تولیدی چاه به لايه های آبدار باشد و يا بر اثر تولید زياد از چاه كه باعث افت فشار در لايههای نفتدار و در نتیجه نفوذ آب از لايه پر فشار زيرين به لايه‌های كم فشار تر بالايي اتفاق بیافتد. در تعمیر اينگونه چاهها در صورتیكه چاه بصورت حفره باز باشد مي توان قسمت انتهای آن را با مجرابند سیماني مسدود نمود (Plug Back) و يا با راندن لوله آستری قسمتهای آبده را جدا كرده و سپس فواصل بالاتر را كه دارای نفت مي باشد مشبك نمود. و همچنین اگر چاه بصورت جدار پوش (Cased Hole) تكمیل شده باشد نیز مي توان مشبكهای پايیني را كه تولید آب ميكند توسط سیمان مسدود نموده و در نقاطي بالاتر لوله جداری را مشبك كرده و چاه را تكمیل نمود. برای تعمیر اينگونه چاه ها مي توان بدون حضور دكل و توسط لوله مغزی سیار اقدام نمود.

شناخت Water Block

افزايش شديد تراوايي نسبي آب (Krwمي تواند سبب توقف كامل (بلوكه شدن كامل) جريان نفت به سمت چاه شود ( Kroكم مي شود). با تولید خیلي زياد (تولید را ناگهان با افزايش اندازه چوك به بالاترين حد برسانید ) مي توان معمولاً به اين مشكل غلبه كرد. همچنین بايستي مشخص كنید كه اين تولید آب از كجا ناشي مي شود، آيا علت آن تشكیل يك مخروط آبي Water Coning است يا در اثر عملیات Stimulation اين مشكل ايجاد شده است، يا اينكه اين امر به علت يك سیمانكاری بد است يا در اثر سوراخ بودن آستری (لوله جداری) است. وقتي كه رزوه در بازترين حالت قرار مي گیرد آب به سرعت تولید شده و از مسیر خارج مي شود سپس با رزوه ای مناسب تولید ادامه مييابد.

شناخت Water Emulsion Block

برای شناخت آن نیاز به انجام آزمايشهايي در چاه است. توسط يك Injection Test جريان گذردهي (K) را تعیین نموده سپس توسط يك Producction Testمیزان متوسط گذردهي (K) را مجدداً اندازه گیری نمايید. اگر میزان kدر حالت اول چندين بار بزرگتر از میزان در حالت دوم باشد در اين صورت چاه دارای مشكل Water Emulsion Block شده است. وقتي كه يك چاه با چنین مشخصاتي آب تولید مي كند, تغییر دادن میزان تولید, تغییری در میزان تولید آب نمي دهد. يعني وقتي با رزوه های مختلف چاه را به تولید وا مي داريد درصد آب تولیدی تغییر محسوسي نخواهد كرد در اين صورت بايستي از مواد شیمیايي برای شكستن امولسیون استفاده كرد و مشكلات چاه را حل نمود.

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در تعمیرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *