علل عمده تعمیر ‌چاه ها – بخش چهارم

18 خواندن ثانیه
0
329
علل عمده تعمیر ‌چاه ها – بخش چهارم

تعمیر بعلت وجود مانع آسفالتي- واكسي

در ابتدا بايد لیتولوژی مانع را مشخص نمود كه اين مهم توسط Bailer و با استفاده از بكار گیری تراك وايرلاين ممكن مي شود. بعضي از موانع كه ضخامت كمتری دارند توسط وايرلاين قابل رفع شدن هستند بهمین منظور مي توان با Bailer يا Chisel مانع را تكه تكه نمود و ضمن جريان دادن چاه آنرا از چاه خارج نمود. اما موانعي كه دارای ضخامت و مقاومت بیشتری مي باشند را مي توان پس از مشخص كردن جنس مانع حلال مناسب را انتخاب نمود موانع آسفالتي با زايلین و يا گازوئیل و موانع كربناته توسط اسید كلريد ريك و ديگر سازند ها و موانع شني را مي توان توسط آب رفع نمود. لوله مغزی سیار جهت تمیز سازی چاه و رفع مانع و جريان چاه و تولیدی نمودن آن مناسب ترين و كم هزينه ترين انتخاب مي باشد. راندن ابزار جلوگیری از نفوذ شن مانند ( GRAVEL PACK يا  ESS) يا نصب آستری درمقابل ناحیه تولید شن و حذف قسمت شني يا شیلي طبق اهداف برنامه توصیه مي شود.

تعمیر بعلت وجود مانع شني

در صورتیكه ضخامت مانع زياد نباشد مي توان توسط Bailer بعد از چند بار Wire Line Trip مسیر را باز نمود و با جريان يافتن چاه توسط Gauge Cutter نیز مكان مورد نظر را بخوبي تمیز نمود در صورتیكه سعي در باز كردن مسیر توسط وايرلاين ناموفق بود بايد توسط لوله مغزی سیار با انتخاب سیال مناسب كه معمولا آب و M.M.R.4مي باشد با موتور درون چاهي و Mill حدود ۱۰ متر Rat Hole ايجاد نمود البته بايد دقت نمايید كه Coiled Tubing قدرت چنداني در تمیز سازی چاه ندارد و احتمال گیر لوله مغزی در چاه زياد است به همین دلیل بیش از ۳۰متر مجاز به ورود در مانع نیستید و در صورت عدم موفقیت بايد دكل برنامه نمايید.

نكته ديگری كه حتما بايد در رفع مانع مد نظر قرار داد توجه به فشار محبوس در زير مانع مي باشد اين فشار با توجه به فشار مخزن و عمق مانع براحتي با اعمال گراديان فشار محاسبه مي شود و در صورت اختلاف فشار بايد پس فشار لازم را از دالیز اعمال نمود تا در صورت باز شدن مسیر لوله مغزی ابزار بطرف بالا پرتاب نشوند و بصورت مانده در چاه باقي نمانند اين نكات گرچه ابتدايي هستند اما اساس كار مي باشند و در صورت عدم رعايت آنها مشكلات عديده ای را بوجود مي آورند.

تعمیر بعلت وجود مانع سازندی

بعد از مشخص نمودن لیتولوژی مانع در صورتیكه مانع از جنس سازندهای بالايي مخزن باشد بايد دكل برنامه نمود زيرا قطعا چاه از نقطه ای آسیب ديده است اين مشكلات بیشتر در سازند گچساران بعلت بالا بودن فشار رخ مي دهد. بعد از حضور دكل پس از كشتن چاه با سیال مناسب چاه را از بالای منطقه آسیب ديده بسته سپس با باز كردن پنجره چاه را با از دست دادن يك حفره تكمیل نمود.

تعمیر بعلت دست يابي به ذخائر نفتي و يا گازی در ساير لايه‌ها

در صورتیكه چاه بصورت جداره پوش تكمیل شده باشد با تزريق سیمان در مشبكهای موجود و آزمايش آنها و حصول اطمینان از انسداد آنها تعمیق چاه تا عمق مورد نظر و راندن آستری و تولیدی نمودن آن بصورت مشبك كاری در لايه های زيرين توصیه مي شود. تعمیق چاه و تكمیل چاه بصورت حفره باز نیز انتخاب دوم و كم هزينه تری محسوب مي شود. در صورتیكه چاه بصورت حفره بازتكمیل شده باشد تعمیق چاه تا عمق مورد نظر در لايه‌های جديد و راندن آستری تا قسمتي از چاه كه بايد حذف شود توصیه مي شود، سپس چاه را تا عمق نهايي تمیز نموده و تولید از چاه بصورت حفره باز انجام گردد و يا با راندن آستری مي توان چاه را تكمیل نمود.

تعمیر بعلت تجهیز چاه به رشته های تکمیلي دوگانه

اين تعمیر معمولا در مخازني كه دو يا چند لايه تولیدی دارند و جهت تولید از تمامي لايه ها ناگزير به احراز مسیرهای جداگانه مي باشد انجام ميگیرد. چاه های چند مسیره ممكن است بعلت اختلاف فشار لايه ها يا اختلاف خواص سیالات در لايه های متوالي جهت تكمیل انتخاب شوند مثلا در تكمیل چاههای آب تیمور رشته تكمیلي دوگانه غیر استاندارد بمنظور تولید از دو لايه ايلام و سروك و اختلاف فشار اين دو سازند بهره ده در چاه رانده مي شود كه در اين میدان به علت نبود وسايل تكمیل چاه ،در مقطعي از زمان چاه های حفر شده بصورت تكي و تولید از لايه ايلام تكمیل شده اند كه در برنامه تعمیر تكمیل دوگانه لحاظ مي شود. با راندن رشته تكمیلي مسیر تولید ايلام از فضای حلقوی و مسیر تولید سروك از لوله های مغزی خواهد بود و بايد توجه نمود كه قسمتي از لوله های مغزی كه روبروی مشبك های تولیدی قرار مي گیرند بايد دارای مقاومت بیشتری نسبت به رشته باشد.

تعمیر بعلت راندن رشته تکمیلي حومه شهری

بدلیل موجود نبودن رشته تكمیلي حومه شهری و كمبود وسايل درون چاهي يا بعلت پیشروی شهر به حومه در زمان بهره برداری، چاه بدون تجهیزات حومه شهری در معرض تولید قرار گرفته است در صورت نیاز به تكمیل حومه شهری ، پس از كشتن چاه ضمن تمیز سازی و بررسي حفره چاه تا عمق نهايي رشته تكمیلي حومه شهری در چاه رانده مي شود.

تعمیر بعلت تبديل چاه عمودی به چاه جهتدار يا جهتدار افقي بر اثر كاهش تولید

در برخي از میادين مثل گچساران بيبي حكیمه، پارسي و گاهي در ساير میادين طبق اهداف برنامه چاه در عملیات تعمیر چاه بصورت جهت دار يا جهت دار-افقي تعمیق ميگردد كه كم شدن ضخامت لايه تولیدی مهم ترين عامل محسوب مي شود. طبق وضعیت چاه ممكن است يكي از حالات ذيل حادث شود:

۱) در تكمیل چاه به روش جداره پوش، پس از گشودن پنجره و قرار دادن Plug سیماني از درون جداری يا آستری عملیات Side Tracking انجام مي شود و چاه با از دست دادن يك قطر و تكمیل با حفره كم قطرتری تكمیل مي شود.

۲) در صورتیكه چاه به صورت حفره باز تكمیل شده باشد در صورت امكان عمق شروع انحراف از زير كفشك جداری-آستری چاه انتخاب مي شود. پس از حفاری تا رسیدن به حداكثر زاويه، آستری با اندازه مورد نظر در چاه رانده شده و سیمان ميگردد. سپس حفاری بصورت حفظ زاويه و جهت تا عمق نهائي ادامه يافته و چاه به يكي از حالات ذيل تكمیل مي گردد.

الف) بصورت حفره باز تكمیل مي شود.

ب) بصورت لوله پوش (آستری) تا انتهای چاه تكمیل و سپس مشبك‌ها را ايجاد مي كنند گاهي چاه پس از رسیدن به حداكثر زاويه ساخت و سپس با حفظ زاويه و جهت تا عمق نهائي حفاری شده و نمودارهای ارزيابي مخزن رانده شده، با نصب پلاگ مگنستي تا عمق مورد نظرآستری بصورت OFF BOTTOM رانده مي شود و چاه بصورت آستری بدون سیمان تكمیل ميگردد. بديهي است جهت پرهیز از هزينه مشبك كاری، لوله های آستری در سطح مشبك شده سپس در چاه رانده مي شوند.

۳) چاه بصورت جهت دار تا حداكثر زاويه ساخت ۹۰درجه حفاری، آستری با سايز مورد نظر رانده و سیمانكاری ميگردد و سپس چاه بصورت افقي تا عمق مورد نظر حفاری و چاه بصورت تولیدی حفره باز افقي تكمیل ميگردد

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در تعمیرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *