علل عمده تعمیر ‌چاه ها – بخش پنجم

36 خواندن ثانیه
0
283
علل عمده تعمیر ‌چاه ها – بخش پنجم

تعمیر بعلت تبديل چاه عمودی به چاه جهتدار يا جهتدار افقي بر اثر كاهش تولید

در برخي از میادين مثل گچساران بيبي حكیمه، پارسي و گاهي در ساير میادين طبق اهداف برنامه چاه در عملیات تعمیر چاه بصورت جهت دار يا جهت دار-افقي تعمیق ميگردد كه كم شدن ضخامت لايه تولیدی مهم ترين عامل محسوب مي شود. طبق وضعیت چاه ممكن است يكي از حالات ذيل حادث شود:

۱)در تكمیل چاه به روش جداره پوش، پس از گشودن پنجره و قرار دادن Plug سیماني از درون جداری يا آستری عملیات Side Tracking انجام مي شود و چاه با از دست دادن يك قطر و تكمیل با حفره كم قطرتری تكمیل مي شود.

۲)در صورتیكه چاه به صورت حفره باز تكمیل شده باشد در صورت امكان عمق شروع انحراف از زير كفشك جداری-آستری چاه انتخاب مي شود. پس از حفاری تا رسیدن به حداكثر زاويه، آستری با اندازه مورد نظر در چاه رانده شده و سیمان ميگردد. سپس حفاری بصورت حفظ زاويه و جهت تا عمق نهائي ادامه يافته و چاه به يكي از حالات ذيل تكمیل مي گردد.

الف) بصورت حفره باز تكمیل مي شود.

ب) بصورت لوله پوش (آستری) تا انتهای چاه تكمیل و سپس مشبكها را ايجاد مي كنند گاهي چاه پس از رسیدن به حداكثر زاويه ساخت و سپس با حفظ زاويه و جهت تا عمق نهائي حفاری شده و نمودارهای ارزيابي مخزن رانده شده، با نصب پلاگ مگنستي تا عمق مورد نظرآستری بصورت OFF BOTTOM رانده مي شود و چاه بصورت آستری بدون سیمان تكمیل ميگردد. بديهي است جهت پرهیز از هزينه مشبك كاری، لوله های آستری در سطح مشبك شده سپس در چاه رانده مي شوند.

چاه بصورت جهت دار تا حداكثر زاويه ساخت ۹۰درجه حفاری، آستری با سايز مورد نظر رانده و سیمانكاری ميگردد و سپس چاه بصورت افقي تا عمق مورد نظر حفاری و چاه بصورت تولیدی حفره باز افقي تكمیل ميگردد.

تعمیر بعلت تبديل يک چاه تولیدی به چاه مشاهده‌ای

طبق در خواست مهندسي مخازن نفت ممكن است چاهي بعنوان مشاهدهای تعمیر گردد. در حالتي كه سطوح تماس گاز و نفت يا نفت و آب در بخشي از میدان مشخص نباشد و يا ابهاماتي وجود داشته باشد، مشاهده ای نمودن چاه مد نظر مي باشد تا در مواقع مورد نیاز با ابزار مخصوص سطوح را مشخص نموده و مخزن راتحت مطالعه و بررسي قرار دهند. اين چاه ها خصوصاً در حاشیه های مخزن كه ابهامات زيادی وجود دارد مورد درخواست مهندسي مخازن قرار مي گیرد. در بعضي موارد نیز ممكن است سنگ مخزن خواص مناسبي جهت تولید نداشته باشد كه در اينصورت نیز به چاه مشاهده ای تبديل مي شود.

تعمیر بعلت تبديل يک چاه مشاهده ای به چاه تولیدی

در بعضي موارد نیز ممكن است چاهي از مشاهده ای به تولیدی تبديل شود. در صورتي كه ذخیرة مناسبي از نفت در محدودة چاه مشاهده ای موجود باشد طبق درخواست مهندسي نفت چاه تزريقي تبديل به چاه تولیدی مي شود.

تعمیر بعلت اشکال در پیوند سیمان جداری و ارتباط بین لايه‌ها

گاهي در بررسي دالیز جداری سطحيمیاني يا میاني- تولیدی فشارهای غیر عادی گزارش مي شود كه خود نمايانگر نفوذ لايه ها در دالیز جداری مي باشد. جهت رفع اين مشكلات بايد عملیات Top Job انجام شود و سیمان را از طريق شیرهای كناری در فضای موجود تزريق نمود تا با نفوذ سیمان مسیر مسدود شود. البته در بعضي موارد كه پیوند سیمان در عمق های پايین تر توسط نمودار مشخص شود مي توان با Punch كردن و تزريق سیمان در نقطه مورد نظر سعي در ترمیم سیمان نمود.

تعمیر به علت تجهیز چاه به سیستم‌های مدرن ماسه گیرمانند  Gravel Pack و E.S.S

مخزن منصوری و قسمتي از مخزن اهواز ماسه سنگي بوده كه در اثر تولید نیز اين ماسه ها ريزش نموده و مسیر را مسدود مي كند در اينصورت چاه را بايد به سیستم های مدرن تجهیز نمود. 

تعمیر بعلت كم شدن میزان جريان خروجي و مجهز كردن چاه به پمپ‌های درونچاهي

در بعضي مواقع جهت افزايش تولید و يا تولید نفت های سنگین نیاز به پمپ های درون چاهي مي باشد در اينصورت چاه بايد با سیستم های مورد نظر مورد تعمیر قرار گرفته و تجهیزات مورد نظر در چاه نصب شوند. (رجوع شود به فصل پمپ های درون چاهي)

تعمیر بعلت تبديل يک چاه كم فشار به چاه Gas Lift

در بعضي موارد در اثر استمرار در تولید يك مخزن دچار افت فشار شده و توسط Gas Lift تولید را به حد معمولي مي رسانند جهت اطلاعات بیشتر به فصل Gas Lift رجوع نمايید.

تعمیر بعلت راندن رشته تکمیلي زنده سازی

در بعضي میادين مثل مارون راندن ۱۶۰۰متر لوله مغزی در حفره تولیدی باعث تولیدی شدن چاه مي شود ضمن اينكه اين رشته در زنده سازی و عملیات Stimulation نیز كاربرد فراواني خواهد داشت. كاهش قطر حفره تولیدی منجر به افزايش سرعت سیال تولیدی مي شود و سیال فرصت كمتری جهت از دست دادن گازهای محلول دارد در نتیجه چاه با میزان دهش مناسبي در مدار تولید قرار مي گیرد..

تعمیر بعلت تعويض لوله‌های مغزی بدلیل آسیب ديدگي

در چاه های مجهز به رشته های تكمیلي توپك دار، در بررسي دالیز لوله های مغزی فشارهای غیر متعارفي گزارش مي شود كه نشانه ای از نشت لوله های مغزی به فضای بیرون مي باشد كه در صورت تأيید دكل برنامه مي شود. در اين صورت ابتدا چاه را كشته سپس رشته تكمیلي را از چاه خارج نموده و بعد از تمیز سازی چاه بصورت مرحله ای (در ابتدا توسط Mill يا مته مناسب تا لبه آستری ” ۷ و در صورت وجود آستری ” ۵ توسط مته مناسب تا لبه استری لوله پايین انجام شود) تا عمق نهائي در چاه لوله پايین انجام داده در صورت نیاز چاه تا عمق نهايي تمیز شود و سپس لولههای مغزی سالم و نو را در چاه رانده و مرحله به مرحله چاه را تكمیل مي نمايند.

تعمیر به علت تعويض اجزاء تکمیل درون چاهي

در صورت بروز اشكال در Down Hole Equipment چاه تحت تعمیر قرار خواهد گرفت درصورت نیاز ممكن است دكل برنامه شود اما درصورتیكه امكان داشته باشد با عملیات واير لاين وسیله را خارج كرده و نسبت به تعويض و يا تعمیر آن اقدام مي نمايند. برای مثال جهت تعويض ۳SVنیاز به حضور دكل نیست.

تعمیر به علت ارتباط بین لاينر يا دالیز با لوله مغزی

در اين صورت ابتدا چاه را كشته سپس رشته تكمیلي را از چاه خارج نموده و پس از بررسي چاه نقاط آسیب ديده را مشخص نموده و با عملیات Tie backيا side track نسبت به پوشاندن يا حذف نقاط آسیب ديده اقدام نموده سپس چاه را تكمیل مي كنند.

تعمیر بعلت فروريختگي آستری يا جداری

چنانچه فروريختگي جداری يا آستری درون چاه اتفاق بیافتد در ابتدا سعي در باز كردن مسیر و بهسازی حفره چاه با ابزار های مختلف مي شود. در صورت موفقیت عملیات فوق تمیز سازی چاه تا  عمق نهايي صورت گرفته و سپس با پسآويز كردن آستری يا راندن جداری تا سطح چاه تكمیل شود. در صورت عدم موفقیت در گذر از فروريختگي چاه حفاری كنار گذر از اعماق بالاترانجام مي شود و پس از رسیدن به عمق مورد نظر و راندن آستری، ادامه حفاری تا عمق نهائي صورت ميگیرد كه ممكن است چاه به صورت حفره باز يا بسته تكمیل شود. لوله های جداری درون يك چاه بنا به دلايل مختلف ممكن است نیاز به تعمیر پیدا كنند البته نكته قابل توجه در مورد لوله های جداری غیر قابل تعويض و ترمیم بودن اين لوله ها مي باشد و مشكلات لوله های جداری را مي توان به صورت ذيل دسته بندی نمود:

الف) سوراخ شدن لوله جداری بر اثر مناسب نبودن سیمان پشت جداری به مرور زمان و در اثر تولید طولاني از آن و نازك شدن ديواره داخلي لوله جداری بر اثر عوامل خوردگي.

ب) خوب نبودن سیمان پشت لوله و در نتیجه اعمال مستقیم فشار بر لوله جداری كه درنهايت منجر به مچالگي آن ميگردد.

ج) نشت لبه آستری (Liner Lap) بر اثر مناسب نبودن سیمان اطراف فصل مشترك آستری و جداری.

در قسمت (الف) لوله جداری ممكن است فقط دارای منافذی در خود باشد كه در اينصورت قسمت آسیب ديده را توسط نمودار U.Seat يا CCL مي توان مشخص نمود البته روشهايي با هزينه كمتر نیز وجود دارد اما با دقت نمودار انجام نمي شوند، مثلاً مي توان توسط R.T.T.S از نقاط مختلف چاه را Press.Test نمود و عمق دقیق آسیب ديده را مشخص كرد و نسبت به Coverكردن آن توسط پس آويز اقدام نمود. ممكن است جداری در نقطه ای كه كاملاً مچاله (Collapse) شده باشد كه در اينصورت بايد قسمت آسیب ديده را آسیاب (Mill) كرد. در هر دو حالت پس از سعي در جهت باز كردن مسیر با عملیات Tie Back يك لوله جداری جديد بر روی آن كشیده و سیمان مي گردد. اگر مچالگي جداری آنقدر شديد باشد كه عبور از آن ممكن نباشد بايستي از قسمت آسیب ديده و زير آن چشم پوشي كرد و با Side Trackingحفره جديدی را جهت رسیدن به مخزن برنامه نمود. البته تكنیكهای جديدی مانند Metal Skin نیز جايگزين شده كه با كشیدن پوسته ای از جنس جداری و Hang كردن آن منطقه آسیب ديده را Cover ميكنند. اما هنوز اين تكنیك ها در كشور ما آزمايش نشده اند و با وجود فشارهای بالا در سازند گچساران ممكن است مشكلاتي را برای اين محصول بوجود آورد.

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در تعمیرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *