تکنولوژی هوشمندسازی چاه‌های نفت و گاز – بخش سوم (بررسی اقتصادی)

4 خواندن ثانیه
0
138
تکنولوژی هوشمندسازی چاه‌های نفت و گاز – بخش سوم (بررسی اقتصادی)

بررسی اقتصادی تکنولوژي مخازن هوشمند

توجیه اجراي هر طرح به توجیه اقتصادی و مالی آن بستگی دارد . در این کتاب به تفضیل درباره توجیه فنی این تکنولوژی بحث شد و  توجیه مالی نیز به موضوع و شرایط شرکت ها بستگی دارد و قابل بحث نیست. اما براي مدیران عملیاتی مهم است بدانند که آیا بـه کاربردن یک تکنولوژی مي تواند به لحاظ اقتصادی به آنها کمک کند یا خیر ؟ با اینکه استفاده رو به افزایش از این تکنولوژي به خوبی مؤید این موضوع است که استفاده از آن توجیه اقتصادی مناسبی دارد , برای اینکه موضوع ملموستر شود تصمیم گرفته شد در ایـن بخش تکنولوژي مخزن هوشمند، از نظر اقتصادی بررسی شود . با توجه به اینکه تا به حال این تکنولوژي در ایران کاربردي نشده است , نمونه هاي مطـرح در دنیا بیان خواهند شد. بدیهی است این مطالعات کاملاً به شرایط زمانی و اقتصادی روز وابسته اند و اعداد و مبالغ برا یک  پروژه‌ی دیگر قابل استفاده نیستند و فقط به عنوان مدل و براي ارزیابی عمومی آورده شده اند . براي بررسی اقتصادی استفاده از چاه هاي هوشمند , یک روش ارزیابی اقتصادی ارائه می شود که اساس ان محاسبات مقدار ارزش خالص کنونی است.
استفاده از تکنولوژي هوشمند سبب کم کردن تعداد چاه ها و کاستن از هزینه هاي عملیاتی درون چاهی می باشد و از این طریق مبلغ
قابل توجهی به Net Present Value) NPV) چاه می افزاید . به کار بردن تکنولوژي هوشمند نه تنها به کم کردن هزینه سرمایه و عملیاتی کمک می کند , می تواند سبب افزایش شتاب تولید شود و بهره دهی نهایی را افزایش دهد که نتیجه همه این ها بهبود قابل ملاحظه NPV پروژه است؛ در نتیجه استفاده از چاه هوشمند به لحاظ اقتصادی , هم براي مناطق عملیاتی خشکی و هم در منـاطق عملیاتی فرا ساحل مناسب است . یکی از انگیزه هاي استفاده از چاه هاي هوشمند توانایی این چاه ها در کم کردن هزینه هاي عملیاتی درون چاهی در مناطق فرا ساحلی است که بسیار هزینه بردارند. توجیه اولیه براي استفاده از چاه هوشمند توانایی آن براي کم کردن هزینه هاي عملیات درون چاهی ذکر شده است . اما از ارزش واقعی این تکنولوژي شتاب دادن به جریان گردش مالی و افزایش بازیافت نهایی است. در اصل , کم کردن هزینه هاي عملیاتی درون چاهی در تولید فقط %۵ ارزش تجاري این تکنولوژي است در حـالی که %۶۰ از سود این تکنولوژي به افزایش درآمد مخزن مربوط است . سیستم چاه هوشمند اکنون به کاربر اجازه می دهد تولید را تغییر دهد و پتانسیل این را دارد که مبلغی قابل توجه به NPV چاه اضافه کند.

اهداف اقتصادی زیر در استفاده از چاه هاي هوشمند مد نظراند :

  • کم کردن تعداد چاه هاي لازم براي تخلیه مخزن ؛
  • صرفه جویی در هزینه هاي تأسیساتی سر چاهی ؛
  • کم کردن یا حذف هزینه هاي عملیاتی درون چاهی درتولید ؛
  • شتاب دادن به تولید از طریق ارتباط با نواحی تولیدی بیشتر ؛
  • افزایش هیدروکربن قابل استحصال از طریق بهبود مدیریت مخزن ؛

شکل ۳ نحوه بهبود جریان خالص نقدینگی را با استفاده از چاه هاي هوشمند در طول عمر تولید مخزن نشان می دهد:

شکل۳: بهبود جریان خالص نقدینگی با استفاده از روش تکمیل هوشمند

  استفاده از تکنولوژي هوشمند سبب بهبود جریان خالص نقدینگی در طول عمر چاه می شود .با این که براي استفاده از این تکنولوژي باید مطالعه مورد به مورد انجام داد، این الگو تقریباً برای تمام حالات صادق است. با استفاده از تکنولوژي مخزن هوشمند به طور کلی هزینه ها کمتر می شوند و در نهایت سود بیشتری بدست می‌آید . هزینه هاي سرمایه گذاري اولیه در مخازن هوشمند کمتراند . از سوی ديگر در چاه هوشمند هزینه هاي عملیاتی درون چاهی کاهش می‌یابند و با شتاب دادن به تولید ، سرمایه را در زمان کمتری برمی گردانند .در پایان این نمودار مشاهده می شود که بهره وري نهایی این چاه ها از بهره برداري به روش معمولی بالاتر است . عملیات تولید نفت و گاز همراه با ریسک و در واقع تابعی از عدم قطعیت هاي ناشی از وقایع آینده است . استفاده از این تکنولوژي به کاربرها در رفع این عدم قطعیت ها و مدیریت پویای ریسک کمک می کند .برای این عامل به راحتی نمی توان در محاسبات اقتصادي مقدار تخصیص داد اما کاربرها روزانه ارزش آن را تصدیق می کنند.

مبحث اقتصادي تکنولوژي هوشمند به شدت به نوع تکمیل هوشـمند انجام شده در چاه و مشخصات میدان نفتی که چاه در آن قرار دارد وابسته است ؛ لذا باید بـرآورد اقتصادي هر حالت از به کارگيری تکنولوژي هوشمند را ، با توجه به میدان مورد نظر و نوع تجهیزات هوشمند استفاده شده ، تحلیل کرد و نمی توان به صورت کلی بـه تحلیل اقتصادی این مقوله پرداخت.

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *