انواع راکتور(Reactor)-بخش آخر (راکتورهای بستر سیال)

9 خواندن ثانیه
0
2,226

راکتورهای بستر سیال

نوع دیگري از راکتورهاي کاتالیزوري، راکتور بستر سیال میباشد. در راکتـور بـستر سیال همانند راکتـور مخلوط‌شونده، محتویات داخل راکتور اگرچه غیر متجانس میباشند ولی به خـوبی با یکـدیگر مخلـوط شـده و باعث توزیع یکنواخت دما در تمام نقاط راکتور میگردند. به دلیل توزیع مناسب حرارت در داخل این راکتورها مشکل نقاط داغ وجود ندارد. به دلیل ظرفیت بالا و کنترل حرارت خـوب، ایـن نـوع راکتورهـا، کـاربرد صـنعتی زیادي پیدا کرده‌اند. از امتیازات برجسته این راکتورها سهولت احیا و جایگزین کردن کاتالیزور مـیباشد(شـکل‌زیر).

انواع راکتور(Reactor)-بخش آخر (راکتورهای بستر سیال)

مزایا و معایب بسترهای سیال براي عملیات صنعتی

مزایا عبارتند از:

۱-جریان ملایم و مایع‌مانند ذرات اجازه میدهد که عملیات به صورت اتوماتیک و به طـور سـاده کنترل شود.
۲-مخلوط شدن سریع جامدات باعث ایجاد شرایط یکنواخت و جلـوگیري از ایجـاد نقـاط داغ و سادگی و اطمینان کنترل میشود.
۳-در مقابل تغییرات سریع به آرامی عملکرد نشان میدهد.
۴-گردش ذرات جامد بین دو بستر سیال امکان برداشت یا اضـافه کـردن مقـدار زیاد حـرارت تولید شده یا مورد نیاز راکتورهاي بزرگ را فراهم میکند.
۵-براي عملیات در مقیاس بزرگ مناسب هستند.
۶-در مقایسه با سایر روشهاي تماس، سرعت انتقال جرم و حرارت بالاست.
۷-شدت انتقال حرارت بالا میباشد، در نتیجه سطح انتقال حرارت نسبتاً کمتري نیاز است.

معایبشان عبارتند از:

۱-براي بسترهاي حبابی شامل ذرات ریز، نحوه جریان گاز و انحراف از حالت ایده‌آل باعث بهره پایین تماس میگردد.
۲-زمان اقامت دانه‌هاي جامد کاتالیست متفاوت است. این موضوع به علـت مخلـوط شـدن ذرات در بستر و خـروج تـصادفی آنهـا مـیباشـد. ایـن موضـوع باعـث فـراوري غیـر یکنواخـت کاتالیست در احیاکننده میشود که نتیجه آن کم شدن بهره عملکرد است.
۳-ذرات شکننده، خرد شده و توسط گاز به بیرون حمل میشوند که بایستی جایگزین شوند.
-۴خوردگی لوله‌ها و ظروف به وسیله اصطکاک با ذرات میتواند جدي باشد.
مزایاي اقتصادي قابل توجه بستر سیال عامل اصلی استفاده موفقیت‌آمیزِ این دستگاه در صنعت میباشد. امـا چنین موفقیتی بستگی به شناخت و فائق آمدن بر معایبشان دارد.

 

تهیه کننده : محمد بهزادی


انواع راکتور(Reactor)-بخش دوم(راکتورهای مخلوط‌شونده ، لوله‌ای و بستر ثابت)

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *