برج‌های پرشده (Packed Bed Tower)

8 خواندن ثانیه
0
2,535
برج‌های پرشده (Packed Bed Tower)

برج‌های پرشده (Packed Bed Tower)

طرز کار برج‌هاي پرشده به همان صورت برج‌هاي سینی‌دار بوده و تفاوت این دو برج را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
همانطور که گفته شد در برج‌هاي سینی‌دار در فواصل معین صفحات سوراخ‌داري قرار داده شده که عمل انتقال جرم بین فازها توسط آن تسهیل میشود. اما در برج‌هاي پر شده سینی وجود ندارد بلکه تمام برج از اجسامی با جنس و شکل معین پر شده است که به این اجسام پرکن (
Packing) میگویند. پرکن‌ها عموماً بر دو نوع منظم و نامنظم تقسیم‌بندي میشوند؛ پرکن‌هاي منظم طی دو دهه اخیر بازار عرضه شده‌اند که در برخی موارد حتی بر سینی‌ها نیز برتري دارند. در این برج‌ها نیز همانند بـرج‌هاي سینی‌دار مایع از بالا و گاز از پایین جریان پیدا میکند. توزیع مایع در بـرج‌هاي پرکن حائز اهمیت بسیاري است زیرا توزیع ناهمسان موجب خشک ماندن برخی قسمت‌هاي بستر و در نتیجه کاهش راندمان تماس گاز-مایع میشود. به همین خاطر انواع بسیار متنوعی از توزیع‌کننده‌ها توسط سازندگان ساخته و به بازار عرضه شده است. جهت نگه داشتن بستر پرکن یک سینی زیرین و براي جلوگیري از انبساط بستر یک سینی بالایی در برج‌هاي پـرکن تعبیـه میشود.


همانطور که گفته شد پرکن‌ها بر دو نوع منظم و نامنظم تقسیم‌بندي میشوند که نوع منظم آن داراي مزایاي زیر است:
-افت فشار بسیار کمتر در مقایسه با سینی‌ها
-ارتفاع کمتر به ازاء تبادل جرم مساوي با سینی‌ها
-قابلیت پاسخگویی به محدوده وسیعی از دبی مایع

پرکن‌ها باید داراي خصوصیات زیر باشند:

۱-سطح تماس زیادي بین مایع و گاز ایجاد کنند.
۲-افت فشار گاز در هنگام عبور از بستر باید کم باشد.
۳-از لحاظ شیمیایی در مقابل سیالاتی که بکار میروند بیاثر باشند.
۴-داراي استحکام باشند تا استفاده از آن به آسانی صورت گیرد.
۵-ارزان‌قیمت باشد.

برج‌های پرشده (Packed Bed Tower)

برج‌های پرشده (Packed Bed Tower)

تهیه کننده: محمد بهزادی


برج‌های سینی‌دار و انواع سینی‌ها

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *