رشته تکمیلی دوگانه يا Dual Completion ، آرایش و نحوه راندن

2 دقیقه خواندن
0
1,922
رشته تکمیلی دوگانه يا Dual Completion ، آرایش و نحوه راندن

رشته تکمیلی دوگانه Dual Completion

رشته های تکمیلی که از دو یا چند مسیر جهت تولید استفاده می کنند خاص مخازنی می باشند که دو یـا چنـد سـازند بهره ده با فشارهای مختلف دارند و برای بهره برداری از این لایه ها توسط یک چاه ناگزیر در ازای هر سازند بهـره ده یک مسیر جداگانه باید در نظر گرفت. آنچه امروز بعنوان Dual Completion استفاده می شود یک رشته تکمیلی استاندارد نیست اما با همین تکمیل نیز تا سالها می توان با یک چاه از دو سازند نفت استخراج کرد و دو نفـت متفاوت با API که متفاوت استحصال نمود. با کمی دقت در نحوه تکمیل این چاه ها می توان سه نمونه تکمیل در آن مشاهده نمود. دریک سازند چاه بصورت حفره باز و در سازند دیگر چاه بصورت حفـره بـسته و در نهایـت یـک رشـته تکمیلی پیشرفته برای جلوگیری از بوجود آمدن لایه های دزد در این تکمیل بکار گرفته شده است .چنانچه چاهی تک مسیره برای بهره برداری از هر دو سازند حفر شود منجر به تخلیه نفت یکی دردیگری خواهد شـد. در چاههـای چنـد مسیره اختلاف فشار فقط یکی از پارامترهای بازدارنده محسوب می شود گاه وجود سیالات خورنده در یک سازند بهـره ده ، انتخاب یک مسیر مجزا را برای تولید رقم می زند. همچنین اختلاف در سبک یا سنگین بودن نفت باعث تکمیل چند مسیره نیز می شود.

آرایش رشته تکمیلی دوگانه

– RE – ENTRY GUIDE SHOE
– 1 JT TUBING
– NO GO LANDING NIPPLE SIZE : 3″ , 4-1/2″ VAM B
– 1 JT TUBING
– X.O.S 5″ VAM B ~ 4-1/2″ VAM P
– MILL OUT EXTENSION
– 7″ ‘MHR’ PKR 5″ VAM BOX
– RLP RATCH LATCH 4-1/2” VAM BOX
– 1 JT TUB 4-1/2″
– S.S.D TYPE ” RPT” W/PROFILE 3.125″
– 1 JT TUB 4-1/2″
– 4-1/2″ TRAVEL JOINT 20 STROKE
– 1 JT TUB 4-1/2″ VAM 13.5# , C-75
– X.O.S 4-1/2″ VAM PIN ~ 4-1/2″ HPH 6
– TUB 4-1/2″ , 19.2 # , C-75 HPH 6 OR BLAST JIONT
– X.O.S 5″ , 18 # , HSEU BOX ~ 4-2/” HPH 6 PIN
– TUB 5″ , 18 # , HSEU
– DBL PIN 5″ , 18 # HSEU ~ 4/1/2″ VAM
– TBG HGR 10 X 4-1/2″ & 5-1/2″ NECK

برنامه ای که در ذیل می آید بیانگر چاهی است که جهت راندن رشته تکمیلی دو گانه مورد تعمیر قرار مـی گیـرد در زمان حفاری ابتدا تا یک لایه حفاری انجام شده و آستری را می رانند سپس در ادامه، قسمت سازند دیگـر را بـصورت OPEN HOLE تکمیل می کنند و در نهایت رشته تکمیلی در چاه می رانند که پکر آن زیر مشبک های مربوط به لایه اول نصب شود . چاه هایی که عموماً مورد تعمیر قرار می گیرنـد نیـاز بـه CHANGE SPOOL در قـسمت COMPLETION HEAD نیز دارند و بعلت عدم دسترسی به تاج چاه استاندارد این چاه‌‌ها بصورت تکی دریک لایه تکمیل شده اند و امروز با هدف به روز کردن تاج چاه و تکمیل دوگانه تعمیر می شوند.

نحوه راندن رشته تکمیلی دوگانه Dual Completion

۱-با SCRAPER مناسب لاینر ”۷ را تا عمق مورد نظر در بالای مشبک ها تمیز نمایید.

۲-مجرابند ”۷ را در عمق مورد نظر نصب نموده و ۹-۵/۸″ RTTS را در عمق ۳۰+ متری نصب و آزمایش فشار نمائید.

۳-شیرهای فورانگیر را پیاده و T.H. SPOOL را پیاده و T.H. SPOOL جدید را برپـا و آزمایش فـشار نمائید.

۴-شیرهای فورانگیر را برپا و آزمایش فشار کنید.

۹-۵/۸-۵″ RTTS را از چاه خارج نمائید.

۶-با آسیاب کننده ۵-۷/۸ و ضمن افزایش وزن گل تا، ۶۷ PCFمجرابند را آسیاب کنید. و چـاه را تـا عمـق نهایی تمیز کنید.

۷-در صورت عدم هرزروی شدید از حد فاصل مشبک ها آزمایش تزریق پذیری بعمل آمده و در صورت نیاز اسید برنامه کنید.

۸- با ۷SCRAPER اینچ چاه را تا محل نصب توپک تمیز نمائید.

۹-لوله های حفاری را از چـاه خارج نمـوده و لولـه هـا را L/D کـرده و KELLY را نیـز شکـسته و درون RATE HOLE قرار دهید.

۱۰-رشته تکمیلی دوگانه Dual Completion طبق برنامه ذیل در چاه رانده شود.

۱۱-دنباله توپک را تا ۴۵۰۰ PSI در سطح آزمایش فـشار کنیـد و ضـمن قـرار دادن PLUG در ، NO GO دنباله توپک را در چاه برانید.

۱-۱۲ تا ۲ بشکه پیل غلیظ با ویسکوزیته قیفی ۱۲۰ به بالا در فضای بالای PLUG قرار دهید.

۱۳-در صورت استفاده از S.S.D بعد از تست آن هر ۳۰ شاخه یکبار تست فشار را انجام دهید.

۱۴-لوله کشویی را کنار CHOKE MANIFOLD آورده انتهای آن را مسدود نمـوده و بـه کمـک اعمـال فشار آن را کاملاً باز نموده و SHEAR PINرا در جـای خـود نـصب نمائیـد STROKEآن را انـدازه بگیرید سپس آن را در حالت کاملاً باز با احتیاط و توسط AIRHOIST و CRANE روی FLOOR منتقل نموده و در چاه برانید.

۱۵-بقیه لوله ها را طبق برنامه در چاه برانید و هر ۳۰تا ۴۰ شاخه یکبار آن ها را آزمایش فشار نمائید (تا ۴۰۰۰PSI) بعد از رسیدن به عمق مورد نظر پلاگ درون S.S.D را خارج کنید و S.S.D را ببندید.

۱۶-در زمان نـصب پکـر فاصـله بـین TBG HGR تا TBG.EAD SPOOL بایـد بـه انـدازه نـصف STROKE لوله کشویی باشد.

۱۷-اعمال فشار بصورت مرحله ای منجر به ست شدن پکر در فشار خاص خود می شود.

۱۸-با ۲۰۰۰۰LBS اضافه کش از ست شدن پکر مطمئن شوید.

۱۹-با اعمال وزن پین های لولـه کـشویی را بریـده و TBG HGR را در TBG.H.SPOOL قـرار داده و TIE DOWN SCREW اطراف آویزه مغزی را محکم ببندید.

۲۰-رشته تکمیلی را ۴۵۰۰PSI آزمایش فشار کنید.

۲۱-شیر مسدود کننده درون TBG HGR قرار داده و بابستن BLIND RAMS آن را تست کنید. فشار را ترخیص کنید.

۲۲-شیرهای فورانگیر را پیاده و تاج چاه را سوار کنید.

۲۳-پلاگ درون TBG HGR را خارج نمائید.

۲۴-SHIFTING TOOLS را توسط S.S.D باز کنید.

۲۵-سیال فضای حلقوی را با گازوئیل جایگزین نمائید و چاه ممکن است با سبک شدن ستون سیال جریان یابد در صورت جریان یافتن چاه آن را به گودال سوخت فرستاده و اطلاعات مربوطه را روی رزوه های مختلف ثبـت کنید.

S.S.D -26 را بسته و آزمایش فشار کنید.

۲۷-پلاگ درون NO GO زیر توپـک را خـارج نمائیـد (اسـتفاده از B.O.P , LUBRICATOR الزامـی است).

۲۸-توسط ‘C.T ستون داخل TUBING را سبک کنید تا چاه جریان یابد.

۲۹-چاه را به ترتیب از طریق دالیز و رشته تکمیلی جریان داده و اطلاعات جریانی را ثبت نمائید و در خاتمه فشار بسته هر کدام را در حالت STEADY ثبت نمائید.

۳۰-توجه نمایید که جریان دادن چاه بصورت مرحله ای انجـام شـود . در ابتـدا فـضای حلقـوی را جریـان داده و اطلاعات جریانی را ثبت نمایید و در مرحله بعد جهت جریان دادن چاه از لوله های مغزی اقدام نمائید.

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *